Cursussen Theater Zang Dans

De hoofdactiviteit van stichting Cultuur is voor iedereen! is het ontwikkelen en organiseren van cursussen theater/zang/dans.

In wekelijkse lessen wordt binnen een jaar een musicalachtige productie op poten gezet, die een aantal keren wordt uitgevoerd. Gedurende het jaar zijn tussentijdse presentaties en uitvoeringen te zien, die de motivatie van de leerlingen versterken om toe te werken naar de eindpresentatie.
Met de competenties van de jongeren willen we een kwalitatief hoogstaand product neerzetten dat getoetst wordt door professionals uit de musical- en theaterwereld.

De bedoeling is om medio 2014 van start te gaan
Einddatum: medio 2015
Aantal deelnemers: 100

Interesse?
iedereen mag meedoen : ddebaan@tiscali.nl of 06-41391429
Wat is het?

Theater/zang/dans-project voor jongeren tussen 6 en 21 jaar in de Deelgemeente Delfshaven.

Doelstelling

Bij iedere deelnemende jongere één of meerdere competenties naar boven te halen en verder helpen, waardoor de deelnemer meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld krijgt. De culturele prikkels die hierdoor ontstaan kunnen leiden tot structurele participatie in een culturele richting en doorgroeien naar een hoger plan. Het gaat met name om talentontwikkeling van jongeren die door welke oorzaak dan ook niet zo snel met cultuur in aanraking komen of door hun (culturele) achtergrond geen aansluiting vinden bij het reeds bestaande aanbod.

Projectduur

12 maanden

Doelgroep

100 jongeren tussen 6 en 21 jaar uit Delfshaven

Inhoud van het project

In wekelijkse lessen wordt binnen deze periode een musical op poten gezet, die een aantal keren wordt uitgevoerd. Gedurende de periode zijn tussentijdse presentaties en uitvoeringen te zien, die de motivatie van de leerlingen versterken om toe te werken naar de eindpresentatie. Met de competenties van de jongeren willen we een kwalitatief hoogstaand product neerzetten dat getoetst wordt door professionals uit de musical- en theaterwereld.

Uitvoering

Er wordt een theaterproductie geschreven, waarin gezongen, gedanst en geacteerd wordt. Vooraf wordt met de jongeren besproken welke thema’s, onderwerpen, zangnummers en dansvormen zij interessant vinden. Deze worden in de productie geïntegreerd, waardoor deze goed aansluit bij de belevingswereld van de deelnemers. De productie krijgt vorm in de wekelijkse repetities, lessen en masterworkshops. De nadruk van het stuk ligt op het vertellen van een verhaal via de verschillende disciplines (theater, zang en dans). Er wordt iedere week minimaal een keer per discipline gerepeteerd op een vast tijdstip. Er is voor iedere disciplines een professionele docent. Voor de tussenpresentaties/uitvoeringen wordt een aantrekkelijk, avondvullend programma gemaakt om het reeds aangeleerde aan het Rotterdams publiek te tonen en hen kennis te laten maken met een stukje culturele groei van de jongeren. Voor de deelnemers is het van belang op deze manier podiumervaring op te doen en de presentatietechnieken die ze geleerd hebben te tonen voor een middelgroot publiek van rond de 100 personen.

Iedereen is belangrijk!

Geparticipeerd kan worden in de volgende onderdelen: Zang, Dans, Spel (theater), Techniek (geluid/ licht), Decorbouw, Kostuumontwerp en realisatie, Catering en Administratie. Voor al deze onderdelen zijn er professionele vakdocenten beschikbaar. Iedereen die geïnteresseerd is in één van deze richtingen kan zich aanmelden. Onder begeleiding van professionals worden zij dan opgeleid en ingezet. Het kan zijn dat jongeren beter in een andere richting passen dan zij zelf vooraf zelf gedacht hadden. Dit wordt dan met de betreffende verantwoordelijke besproken en er wordt een plaats gezocht. Ook kan het zijn dat een jongere in meer disciplines goed is. Dan wordt bekeken of een combinatie mogelijk is. We gaan uit van het motto dat iedereen iets kan en iedereen belangrijk is. Wel wordt altijd gestreefd naar een kwalitatief hoogstaand product en worden professionele docenten ingezet met affiniteit voor de doelgroep.

Opstap & ontwikkeling

Niet alle jongeren hoeven een vooraf bewezen talent te hebben. De al getalenteerde jongeren willen we een kans geven zich verder te ontwikkelen d.m.v. gerichte lessen op hun gebied door een vakdocent. D.m.v. masterclasses bij o.a. Music Matters, Conny Janssen, Scapino Ballet, Zangschool Rotterdam en theatergroep Maas maken ze ook kennis met de beoefende vorm van cultuur buiten het hen bekende terrein en wordt hen tevens de mogelijkheid tot doorgroeien getoond.

In de periode dat er repetities en lessen zijn is het de bedoeling dat iedereen gaat kijken naar een musical van het Hofpleintheater en een theaterstuk in het Rotterdams Centrum voor Theater. Ook wordt een dansvoorstelling in het WDMC bijgewoond. Na iedere afzonderlijke voorstelling wordt met een docent van die organisatie een kijkje achter de schermen genomen.

Waarom dit project?

Voor een groot deel bestaat onze doelgroep uit jongeren van allochtone afkomst. Deze doelgroep is vaak niet bekend met de wereld van kunst en cultuur. Door bezoeken aan andere culturele instellingen en het bespreekbaar maken van al het nieuwe dat de deelnemers tegenkomen willen we de drempel voor de deelnemers verlagen en ze kennis laten maken met nieuwe culturele uitingen. Hiermee onderscheiden we ons van andere cultuuraanbieders op vergelijkbare terreinen.

Ook hoeven onze deelnemers geen vooraf bewezen talenten te hebben om in de productie te mogen participeren. Op competentie wordt men opgeleid en krijgt men rol toebedeeld in samenspraak met de betreffende deelnemer. Iedere deelnemer krijgt een coach toegewezen waarmee buiten de lessen om contact kan worden onderhouden. Het verschil met andere aanbieders is, dat je wel een cursus kan volgen maar moet auditeren voor de productie.Bij ons doet iedereen mee.

Ook is de deelname voor iedereen financieel haalbaar door de lage bijdrage die gevraagd wordt. Voor diegenen die niets kunnen bijdragen hebben we ons eigen vangnet en kunnen we soms een beroep doen op het jeugdcultuurfonds.

Lesprogramma

In het voorjaar 2014 starten de eerste lessen. Vervolgens vinden de tussenpresentaties om de 13 weken plaats. De eerste helft van 2015 zijn de voorstellingen gepland voor de volledige productie. Per week (behalve de vakantieperiodes) vinden de volgende lessen plaats:

Dans en beweging 4 uur
Zang 4 uur
Spel (theater ) 4 uur

In deze lessen wordt gekeken naar de verschillende niveaus die dan per groep op een verschillend tijdstip worden ingezet. Niet iedereen krijgt dus tegelijk les. Wel kan iedereen minimaal één maal per week minimaal 2 uur per discipline komen! De lessen worden in de avonden gegeven worden tussen 18.30 tot 22.30 uur. Later in het jaar wordt overdag op de zaterdagen en zondagen extra tijd ingezet om zaken te combineren en langer met elkaar te repeteren. De repetities vinden plaats in daarvoor geschikte zalen van het rotterdamscentrumvoortheater.

Voor vakken als geluidstechniek, lichttechniek, administratieve ondersteuning, cateringverzorging, decorbouw en kostuumontwerp en -realisering worden kennismakingsworkshops gehouden in de opstart maanden van het project . Na aanmelding van geïnteresseerden worden afspraken met desbetreffende docenten gemaakt op welke tijdstippen gedurende de productie looptijd er lessen en praktijkinzet zullen zijn. Bij geen of te weinig animo worden voor die technische ondersteuningen extra vrijwilligers ingezet. Masterworkshops en het bijwonen van voorstellingen vinden 8 keer plaats in het weekend. Het exacte tijdstip wordt overlegd met de desbetreffende organisatie en is afhankelijk van de behoefte van de leerlingen op dat moment.

Samenwerking

Wij zoeken samenwerking met andere culturele organisaties, omdat wij ervan overtuigd zijn dat wij elkaar als organisatie in het algemeen maar de leerlingen in het bijzonder kunnen voeden en verstevigen.

Ook dient het ervoor om onze jongeren te laten zien wat er nog meer wordt aangeboden op het cultureel vlak dat hen interesseert. Door deze samenwerking, het leskrijgen van-, of achter de schermen kijken bij professionals van een andere organisatie (in onze leszalen en bij hen op locatie) beogen we de drempel te verlagen voor de leerlingen. Zij zien een ander regulier cultureel aanbod op gebied van dans, zang en theater waarin zij verder kunnen groeien.

Locaties

Nagenoeg alle lessen van deze eerste productie zullen plaatsvinden in het rotterdamscentrumvoortheater.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *