Wie zijn wij?

De Stichting Cultuur is voor iedereen! is een culturele ANBI.

De stichting Cultuur is voor Iedereen! is opgericht in 2013 als een uitvloeisel van zangkoor A4J (vereniging opgericht in januari 2008).


Het doel van de stichting is om jongeren in achterstandssituaties structureel meer kansen te bieden om hun creatieve en artistieke talenten te ontwikkelen in zang, dans of theater. In met name Rotterdamse achterstandswijken merken culturele/maatschappelijke instellingen en scholen op dat er weinig belangstelling bij jongeren is voor culturele activiteiten.


Dit komt vooral door de sociaal-culturele achtergrond van de jeugd; een omgeving waarin men niet of nauwelijks culturele prikkels krijgt. De oorzaak hiervan kan liggen in onbekendheid met wat er is op cultureel gebied, het niet gewend zijn met uitingen van cultuur om te gaan, het ontbreken van financiële middelen of het niet belangrijk vinden.


Uit deze jongerenprojecten voortvloeiend zijn er verschillende projecten ontstaan die zich richten op het betrekken van ouderen in de maatschappij. Het voornamelijk beoogde doel is de ontwikkeling op vocaal gebied. Een doel dat daarnaast belangrijk wordt geacht bij de Stichting is het potentieel tegengaan van de eenzaamheid onder senioren.


Uitgangspunten


We laten de deelnemers actief participeren en zich verder ontwikkelen, waarbij er aandacht is voor de ontwikkeling van één of meer competenties die in de zang-, theater-, dans- en/of kunstwereld van belang zijn. Hierbij gaan we uit van de volgende uitgangspunten:

Er wordt gestreefd naar een kwalitatief goed product, door het inzetten van professionele docenten, goede oefen- en optreedruimtes en de benodigde materialen.


Deelname aan activiteiten is laagdrempelig omdat bij aanmelding de jongeren en senioren niet hoeven te beschikken over bewezen talenten. De activiteiten zijn zo opgebouwd dat iedereen mee kan doen in een productie. Iedereen kan iets en iedere bijdrage is van nut.


Mede door deze toegankelijkheid worden de participanten gemotiveerd iets met hun (verborgen) artistieke talenten te doen. Door onze lessen in zang, presentatie, taal, theater, dans en beweging wordt duidelijk wie wat leuk vindt en wie waar goed in is. Dit kan vervolgens verder worden ontwikkeld d.m.v. gerichte lessen en uitvoeringen.


Het doel is de deelnemers zelfbewuster te maken (en daardoor hun eigenwaarde te vergroten) en hen het aangeleerde te laten delen met anderen (het publiek en hun omgeving).


De participanten worden gestimuleerd toe te werken naar een eindproductie, zodat het publiek (veelal ouders, verzorgers, broers en zussen, overige familie, vrienden, vriendinnen en buren) ook in aanraking komt met andere culturele activiteiten als gewend. We streven naar toegankelijkheid op alle fronten.


Docenten


Bij Cultuur is voor Iedereen! werken verschillende docenten waarmee de deelnemers in aanraking zullen komen. Ze worden niet alleen vaktechnisch door hen geprikkeld maar ook door hun uiteenlopende achtergrond. Er wordt gebruik gemaakt van een vast aantal gekwalificeerde vakdocenten op het gebied van zang, culturele vorming, theater, beweging, dans, presentatie, performance, Engels, Nederlands en muziek. Verder is er een netwerk van docenten die voldoen aan de bijzondere criteria voor de betreffende doelgroep. Deze docenten worden ingezet bij vervanging van zieke of afwezige docenten, voor extra lessen of aanvullende vakken. We betrekken de deelnemers zoveel mogelijk bij de gehele productie.


In de pedagogische benadering wordt rekening gehouden met het verschil in leeftijd, opleiding, geslacht en culturele of sociale achtergrond. Op deze manier haal je het effectiefst de competenties van de desbetreffende groep of persoon naar boven die van belang zijn voor het beoogde project.


Projecten die Cultuur Is Voor Iedereen! met succes heeft ontwikkeld en uitgevoerd:


 • Do You Think You Can Sing? in 2011 t/m 2020
 • Zanglessen JCF
 • Christmas Carols in 2011, 2012, 2013, 2014 ,2015, 2016,2017, 2018, 2020
 • Sing a song at Christmas,2019
 • Zing of schrijf je kerstverhaal 2019, 2020
 • Mini Do You Think i.s.m. Sport & Activity in 2012, 2013, 2014 en 2015
 • Geparticipeerd in Rozen in Delfshaven
 • Midwinterfestival gospelworkshops in Vreewijk (wijk in Rotterdam)
 • Muurdichters (jongeren gestimuleerd met schrijven en visualiseren van gedichten, een expositie gehouden en een bundel uitgegeven)
 • Kinderkoren in de moskee. Verschillende Rotterdamse jeugdkoren van diverse religieuze overtuigingen en cultuurachtergronden gezamenlijk les gegeven en een uitvoering gegeven
 • Spreekkoren. Ouderen- en jongerenkoren in samenwerking met Kosmopolis Rotterdam les gegeven en op laten treden in de Schouwburg van Rotterdam
 • Opening Parade in 2009
 • Workshops theaterfabriek
 • Benefietconcert Haïti en Suriname
 • Kerstworkshop van 10 weken op scholen Accent Delfshaven en GKH Rotterdam
 • Cursussen Theater, Zang en Dans in 2014 en 2015
 • Seniorenprojecten in 2015 tm 2020
 • Rotterdam zingt! 2015
 • Zingen in de Schans 2015 tm 2019
 • Muzikaal theaterstuk 70 jaar vrede 2015
 • Do You Think You Can Sing? Senioren 2015
 • Klassiek Anders 2015
 • CKV-week Horecavakschool 2015
 • Kerstproject Horecavakschool 2015
 • Iedereen kan zingen! 2015 en 2016
 • Delfshaven Zingt 2016
 • Diner Chantant 2016, 2017, 2018