Project “Talenten, we gaan verder!”

Ongeveer 100 jongeren uit Rotterdam Delfshaven, die voor de Coronacrisis al bezig waren met zangontwikkeling zijn actief benaderd en gestimuleerd door verschillende ervaren vrijwilligers van de partijen waar mee samengewerkt wordt om, een schooljaar lang (september 2022 t/m juli 2023 ), wekelijkse zanglessen te volgen

Na de lockdowns hadden ze de weg hiernaartoe niet meer teruggevonden door demotivatie en/of ontwenning door de maatregelen tijdens deze pandemie.

Er is gesproken met de leerlingen waarbij uiteengezet is wat de bedoeling is en verteld dat er  een ontwikkeling op maat aangeboden kon worden waarbij de eigen inbreng van de individuele jongere centraal staat. Ook werd de mogelijkheid geboden om  andere jongeren uit dezelfde doelgroep mee te nemen om kennis te maken met zang of hun kwaliteiten uit te diepen. De doelgroep was/is: jongeren die door welke achtergrond of omstandigheid dan ook, mede beperkt in financiële middelen,  niet  zo snel uit zichzelf participeert in culturele uitingen (in dit geval zang).

De deelnemers werden, op een wijze die bij de huidige vorm van het regulier passend onderwijs aansluit, gestimuleerd zich te ontwikkelen op een manier die voor ieder persoon comfortabel was waarbij met name werd gekeken naar competenties, leervragen en de wensen van praktische aard van de leerling. Dit als stimulans om de draad weer op te pakken en nieuwe leerlingen te stimuleren kennis te maken en/of zich te ontwikkelen in zang.

De  zanglessen, lessen tekstanalyse & uitspraak en presentatie werden wekelijks gegeven in de zanglokalen van het wijktrefpunt aan de Oostkousdijk en wijkcentrum de Pupillen op woens- en donderdagmiddag van 15.30-18.00  uur en woensdag -en donderdagavond van 19.00 tot 21.30 uur.  Voor diegenen die niet konden komen was er  ook nog een uitwijkmogelijkheid om, op een ander tijdstip, een afspraak te maken met de zangdocent om naar de zangstudio van Cultuur is voor Iedereen! in Vlaardingen te komen. We hebben beoogd zo flexibel mogelijk te zijn met als doel de jongeren terug te brengen naar hun activiteiten en ontwikkeling van voor de Corona crisis

De jongeren hebben zangtechnieken aangeleerd gekregen door gespecialiseerde zangdocenten in de CVT en Universal Voice methode;  beide methodes die de leerling op een concrete en toegankelijke manier snel naar een hoger niveau kunnen trekken. Te lange technische sessies zijn hierdoor vermeden en tools voor de realisatie van een snel(ler) resultaat ingezet als middel om te stimuleren verder te gaan.

Bij de beginners lag de focus op het bijbrengen van de basisprincipes van zang;  bij de gevorderden lag de nadruk meer op podiumpresentatie en technische zangontwikkeling,

De deelnemers kregen zelf de keuze om te participeren in:- groepslessen, waar de focus ligt op leren van elkaar, -duo lessen of- privé lessen. Ook zijn we blijven vragen naar de individuele leervragen en de wensen waarbij men uiteraard wel gewezen werd op de realiteit van het kunnen aanleren. De leerlingen hebben geluidsoefeningen en lesstof meegekregen om thuis verder te kunnen gaan en indien ze wensten huiswerk meegekregen. Ook was er de mogelijkheid om tussen de lessen door in contact te treden met de docent voor vragen of het wegnemen van obstakels waar tijdens het thuis repeteren tegenaan gelopen werd d.m.v. mail, whattsapp of telefoon. Er zijn, voor diegenen die daar behoefte aan hadden  een aantal optredens geweest op de zanglocaties (om de twee maanden), het WMDC in december en in de maanden mei juni en juli op locaties buiten hun wijk om te stimuleren de grens over de gaan en buiten hun zgn “comfortzone” te treden.  Na evaluaties merkten we dat dit project een positieve werking had op de leerlingen.

Weer zin hebben te participeren in combinatie met maatwerk lijkt te werken en coherent aan elkaar. Doordat de jongeren zelf konden aangeven in welke vorm en op welk tijdstip ze de lessen wilden volgen was er een vrijwel constante bezetting tijdens de lesuren. Er werd echter ook genoeg gebruik gemaakt van de mogelijkheid extra te lessen in de zangstudio te volgen of daar af te spreken als de tijdstippen van de lessen in Rotterdam niet uitkwamen. Wat opviel was dat er met veel respect naar de organisatie toe werd afgesproken en dat men ook werkelijk kwam. Uit de tweemaandelijkse evaluaties vertelden de leerlingen dat hun  enthousiasme voortkwam uit : zich gehoord voelen serieus genomen worden en de flexibiliteit; hierdoor zijn ze mede sneller uit hun zogenoemde comfortzone te halen wat blijkt uit de deelname van een aantal aan buitenoptredens in andere wijken.

Het doel was de jeugd, die geen zanglessen kan betalen of er uit zichzelf niet zo snel mee in aanraking komt, een doorstart, kennismaking en/of ontwikkeling van zang te geven. Dat is gelukt en te danken aan de inzet  en samenwerking van alle partners en vrijwilligers waar mee samengewerkt is. Iedereen heeft met enthousiasme haar of zijn inzet getoond en dat overgebracht naar de jongeren. De locaties waren goed te gebruiken en beschikbaar volgens afspraak. De lessen en met name door het hiervoor genoemde maatwerk van de zanglessen werden zodanig enthousiast ontvangen dat de meeste leerlingen hiermee verder zouden willen gaan. Voor de leerlingen uit minder draagkrachtige gezinnen wordt er het Jeugdfonds Sport en Cultuur ingeschakeld om de lessen te kunnen bekostigen. Voor leerlingen die hierbuiten vallen qua leeftijd wordt het Fonds kinderhulp ingeschakeld of kijken we wat de stichting Cultuur is voor Iedereen in samenwerking met de sponsors kan bijdragen. We willen vermijden dat er talenten buiten de boot vallen.

Een wereld van verschil!

Terugblik

We wilden met dit project jongeren leren hun mening te staven door te onderzoeken en na te denken. Door de focus te leggen op “rekening met elkaar  houden zonder drempels op te werpen voor anderen om mee te kunnen doen”  stimuleren we na te denken over  een inclusieve samenleving, waarin men allen dezelfde rechten en kansen heeft om zelfstandig mee te doen op alle terreinen van het leven. De aanleiding was dat in de hedendaagse maatschappij de samenleving steeds meer spanningen ondervindt die met onderlinge tegenstellingen te maken hebben, mede gebaseerd op vooroordelen. Als je bij jongeren begint deze weg te halen door begrip te kweken maken we kans op een verbetering om verschillen te begrijpen en meer acceptatie

In oktober 2022 zijn we gestart met de lessen van het project “Een Wereld Van Verschil”, waarin we thema’s als gelijkheid, uitsluiting , inclusiviteit en diversiteit behandelen in verschillende lescycli voor bij elkaar 293 basisschooljongeren in Vlaardingen (242) en Rotterdam (51).

Door regelmatig te evalueren en vinger aan de pols te houden over de stand van zaken hebben we een goed overzicht kunnen houden over de voortgang en bepaalde zaken waar tegenaan gelopen werd. Laatste was echter altijd snel op te lossen door verschillende onderwerpen aan te passen of te veranderen. Wel merkten we dat er bij de leerkrachten een enorme werkdruk ligt door uitval van anderen. Dit ondervingen we mede door een paar extra thuisopdrachten in te plannen waardoor de leerkrachten zich, op een voor hen geschikte tijd, konden bezig houden met het sturen en corrigeren van de opdrachten.

Er zijn ook een aantal zanglessen gegeven met als thema “een wereld van verschil”.  Dit is enorm goed ontvangen door de leerlingen zelf en de schoolleiding. “van zingen worden we vrolijk” zeiden ze. Het nummer sloot helemaal aan bij het thema en daarna werd er lustig gediscussieerd. Leuk was dat er weer vele verschillende verhalen naar boven kwamen uit eigen ervaring of observatie. De jongeren kregen zang(technieken) met de Universal Voice- en CVT zangmethode beide toegankelijke zangtechnieken die leiden tot snelle resultaten en inzichten in hoe je gemakkelijk kunt (leren) zingen.

De verschillenden uitvoeringen zijn op de scholen zelf gegeven en in het WMDC in Rotterdam. Iedere leerling had familie en vrienden meegenomen die op hun beurt de gelegenheid hadden om vragen te stellen over het project en over de zang.

Door te onderzoeken, te lezen te zingen veel te praten en stukken te schrijven zijn de jongeren zich bewust geworden van de verschillende onderwerpen die met het door ons bedachte thema te maken hebben en zijn er de meest uiteenlopende discussies ontstaan. Ook is er een variëteit aan verhalen uitgekomen met uiteenlopende onderwerpen. Er waren nogal wat leerlingen uit andere culturen dan de Nederlandse- die allemaal weer een andere kijk hebben op de verschillende onderwerpen wat voor ons als stichting buitengewoon interessant was. Hierdoor kunnen wij ook beter anticiperen op bepaalde behoeftes en ingrijpen in cultuurgerichte situaties. 

Wat ons opviel is dat er best wat heftige persoonlijke verhalen naar voren kwamen. Deze zijn doorgespeeld naar de professionals op school die hier actie op konden nemen of de leerling daardoor gerichter konden monitoren.

De samenwerking met alle partners en vrijwilligers is goed verlopen. Iedereen heeft met enthousiasme haar of zijn inzet getoond en dat overgebracht naar de jongeren. De locaties waren goed te gebruiken en beschikbaar volgens afspraak. Zingen verbindt: het werd dusdanig enthousiast ontvangen dat er een aantal leerlingen hiermee verder zou willen gaan. Inmiddels zijn er 15 aanmeldingen binnen en zijn er een stuk of 10 leerlingen die er over denken zich aan te melden. Voor de leerlingen uit minder draagkrachtige gezinnen wordt er het Jeugdfonds Sport en Cultuur ingeschakeld om de lessen te kunnen bekostigen.