Zang in Griekenland

Afgelopen zomer- en in de maand december zijn we verder gegaan met het bereiken van jongeren om te zingen. Griekenland is al jaren getroffen door een crisis en de voorzieningen zijn niet dezelfde als in Nederland. De Stichting Cultuur is voor Iedereen! zet zich in om, met vrijwilligers vanuit de stichting en in Griekenland, een groep te bereiken die zangtalent wil ontwikkelen maar het zich financieel niet kan veroorloven of er simpelweg geen mogelijkheden zijn in de buurt. De Piliondorpen kunnen nog wel hulp gebruiken op dit gebied!

Financiële verantwoording 2022

STICHTING
Financiële verantwoording en jaarrekening 2022 CULTUUR IS VOOR
IEDEREEN!
Stichting Cultuur is voor Iedereen!
Goudsesingel 170
3011KD Rotterdam
Beginsaldo triodosbank 01-01-2022: € 4.021,81
Eindsaldo triodosbank 31-12-2022: € 6.107,44

Binnengekomen gelden 2022 : € 61.478,00
1 Muzieklessen Avonturijn
2.Wintersferen
3.Talenten we gaan verder
4.Een wereld van verschil
6.Jeugdfonds Sport en Cultuur lesgeld jongeren
7.Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp lesgeld jongeren
8.Zangstudio
9.WMDC


Uitgaven:
kosten en vrijwilligersvergoedingen voor de projecten in 2022: € 59.392,37
1.Muzieklessen Avonturijn
2.Een wereld van verschil
3.Talenten we gaan verder
4.Wintersferen
6.Jeugdfonds Sport en Cultuur lesgeld jongeren
7.Stichting nationaal Fonds Kinderhulp lesgeld jongeren

8.Zingen in Kala Nera

9.Uitgaven auto: verzekering, belasting, onderhoud

10.kosten bank


De balans per 31 december 2022
Activa Passiva
Auto € 250,00 Eigen vermogen € 9.207,44
Banksaldo € 6.107,44
Decoratie € 2.850,00
Totaal € 9.207,44 € 9.207,44

De Stichting Cultuur is voor Iedereen! heeft dit jaar weer een aantal culturele
projecten voor jongeren gerealiseerd.


Een wereld van verschil:
In de hedendaagse maatschappij ondervindt de samenleving steeds meer spanningen die
met onderlinge tegenstellingen te maken hebben, mede gebaseerd op vooroordelen. We
hebben daarom het project Een wereld van Verschil ontwikkeld en uitgevoerd, waarbij
jongeren leerden hun mening te staven door te onderzoeken en na te denken. Door de
focus te leggen op “rekening met elkaar houden zonder drempels op te werpen voor de
ander om mee te kunnen doen” stimuleren we na te denken over een inclusieve
samenleving waarin men allen dezelfde rechten en kansen heeft om zelfstandig mee te doen
op alle terreinen van het leven.
Men was bezig met lezen, onderzoeken, praten, schrijven en zingen over verschillende
thema’s over uitsluiting en met doel elkaar te leren accepteren. Dit gebeurde in een
lessenserie van 9 maanden voor jongeren (11-13 jaar) uit Rotterdam West en Vlaardingen
van de participerende basisscholen en de huiswerkklassen rondom het thema ‘inclusieve
samenleving’. Aan het einde van de cyclus werden de beste verhalen voorgedragen en
nummers gezongen in een aantal optredens op de scholen en in de buurthuizen. Door zelf
over dit onderwerp te lezen en te gaan schrijven is het thema meer tot leven gekomen voor
de leerlingen. De focus lag met name op bewustwording creëren over het onderwerp.
Het doel van deze lessenserie was om de jongeren, door middel van didactische tools,
kennis te laten maken met het gegeven van een inclusieve samenleving en daarover een
verhaal te schrijven, Dit door zich een mening te vormen en competenties te
ontwikkelingen met betrekking tot onderzoekvaardigheid. Daarbij werd tevens het gebruik
van de Nederlandse taal verbeterd door te lezen (in combinatie met het raadplegen van
hedendaagse gebruikte media), te discussiëren en te schrijven


Griekenland:
Afgelopen zomer- en in de maand december zijn we verder gegaan met het bereiken van
jongeren om te zingen. Griekenland is al jaren getroffen door een crisis en de
voorzieningen zijn niet dezelfde als in Nederland. De Stichting Cultuur is voor Iedereen! zet
zich in om, met vrijwilligers vanuit de stichting en in Griekenland, een groep te bereiken
die zangtalent wil ontwikkelen maar het zich financieel niet kan veroorloven of er
simpelweg geen mogelijkheden zijn in de buurt. De Piliondorpen kunnen nog wel hulp
gebruiken op dit gebied!


Talenten we gaan verder:
Eind 2022 waren we op de helft van, een cursusjaar lang, wekelijkse zanglessen voor bij
elkaar 100 jongeren uit de verschillende gebieden van de voormalige deelgemeente
Delfshaven. Zij waren voor de Coronacrisis bezig met zangontwikkeling maar na de
lockdowns hebben zij de weg naar deze ontwikkeling en culturele participatie niet meer
teruggevonden. Er is actief ingezet op het bereiken van de jongeren die al bezig waren met
zangontwikkeling. Er wordt een ontwikkeling op maat aangeboden waarbij een eigen
inbreng gestimuleerd wordt. Men bepaalt zelf de tijdstippen, duur en frequentie van de
lessen. Samen met de docent wordt er gekeken welk nummer het best past en/of haalbaar
is. Ook kiest men in welke setting men zingen wil: solo, duet of groepszang. Daarbij is er
gelegenheid om op te treden op professionele podia voor een publiek uit hun omgeving of
in een kleinere setting. Niets hoeft echter! Een aantal optredens hebben inmiddels
plaatsgevonden in een kleine setting in de zanglokalen van de Pupillen en het Wijktrefpunt
waar de familie of vrienden van de leerlingen kunnen kijken naar de voortgang. Een groep
van 37 leerlingen heeft gekozen voor een groter optreden in het WMDC bij Grounds in de
tweede week van december. De zaal was druk bezet zowel boven als beneden met rond de
200 pers aan publiek. Een van de zangdocenten heeft alles begeleid en een bestuurslid van
de stichting Cultuur is voor Iedereen! heeft iets verteld over het doel van de lessen, de
missie van de stichting en iedereen genoemd die een financiële bijdrage geleverd heeft om
alles te kunnen financieren. Voor de zomervakantie 2023 is het volledige project afgerond.


Zanglessen:
Ook waren er in 2022 weer binnen- en buitenschoolse zanglessen. De eerste voor de hele
basisschool, de tweede voor leerlingen die zich verder wilden ontwikkelen in zang. Veel van
deze leerlingen worden ondersteund door het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het
Nationaal Fonds Kinderhulp.


De vrijwilligers in de stichting vormen de basis om de projecten financieel te kunnen
bekostigen. De kennis die zij meebrengen waarborgt de kwaliteit die de stichting beoogt.
Dankzij hun toezegging kunnen we ook het komende jaar weer aan de slag en hebben we
alle vertrouwen in de doorgang en het niveau van de aankomende projecten.
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het Nationaal Fonds Kinderhulp hebben een
belangrijke bijdrage geleverd om een aantal jongeren te laten participeren d.m.v. het
volgen van voornamelijk privélessen voor het realiseren van onze projecten in 2022.
Door de goede samenwerking met de fondsen en de gemeentelijke overheden heeft de
stichting vertrouwen in de financiële realisatie van de op handen zijnde projecten voor het
komende jaar.
Het komende jaar staan er wederom muziek- en zangprojecten voor basisschoolkinderen
binnen- en buiten schooltijd gepland. Daarnaast individuele en groepslessen voor jongeren
van 12 tot 25 en maken we mooie projecten m.b.t. Vlaardingen 750 jaar stadsrechten,
talenten stimuleren en gaan buiten de Nederlandse taalprojecten ook de groepen 8
voorbereiden op het van Frans op de middelbare school

Talenten we gaan verder


Wij zijn nu op de helft van het verzorgen van, een cursusjaar lang, wekelijkse zanglessen voor bij elkaar 100 jongeren uit de verschillende gebieden van de voormalige deelgemeente Delfshaven. Zij waren voor de Coronacrisis bezig met zangontwikkeling maar na de lockdowns hebben zij de weg naar deze ontwikkeling en culturele participatie niet meer teruggevonden. Er is actief ingezet op het bereiken van de jongeren die al bezig waren met zangontwikkeling. Deze jongeren zijn benaderd en gestimuleerd door een aantal mensen en intermediairs van de volgendensamenwerkende partijen:

  • WMO Radar
  • Grounds
  • Fonds Kinderhulp
  • Jeugdfonds Sport en Cultuur
  • Vrijwilligers CIVI
  • Cultuurregisseur Delfshaven
  • Wijkcentrum de Pupillen
  • Wijktrefpunt Oostkousdijk
  •  Cultuur Concreet

Er wordt door de docenten een ontwikkeling op maat aangeboden waarbij een eigen inbreng gestimuleerd wordt.  Men bepaalt zelf  de tijdstippen, duur en frequentie van de lessen. Samen met de docent wordt er gekeken welk nummer het best past en/of haalbaar is. Ook kiest men in welke setting men zingen wil: solo, duet of groepszang.  Daarbij is er gelegenheid om op te treden op professionele podia voor een publiek uit hun omgeving of in een kleinere setting. Niets hoeft echter! Een aantal optredens hebben inmiddels plaatsgevonden in een kleine setting in de zanglokalen van de Pupillen en het Wijktrefpunt waar de familie of vrienden van de leerlingen kunnen kijken naar de voortgang. Een groep van 37 leerlingen heeft gekozen voor een groter optreden in het WMDC bij Grounds  in de tweede week van december. De zaal was druk bezet zowel boven als beneden met rond de 200 pers aan publiek. Een van de zangdocenten heeft alles begeleid en een bestuurslid van de stichting Cultuur is voor Iedereen! heeft iets verteld over het doel van de lessen, de missie van de stichting en iedereen genoemd die een financiële bijdrage geleverd heeft om alles te kunnen financieren.

Voor de zomervakantie is het volledige project afgerond.

GROUNDS