Zang in Griekenland

Afgelopen zomer- en in de maand december zijn we verder gegaan met het bereiken van jongeren om te zingen. Griekenland is al jaren getroffen door een crisis en de voorzieningen zijn niet dezelfde als in Nederland. De Stichting Cultuur is voor Iedereen! zet zich in om, met vrijwilligers vanuit de stichting en in Griekenland, een groep te bereiken die zangtalent wil ontwikkelen maar het zich financieel niet kan veroorloven of er simpelweg geen mogelijkheden zijn in de buurt. De Piliondorpen kunnen nog wel hulp gebruiken op dit gebied!

Financiële verantwoording 2022

STICHTING
Financiële verantwoording en jaarrekening 2022 CULTUUR IS VOOR
IEDEREEN!
Stichting Cultuur is voor Iedereen!
Goudsesingel 170
3011KD Rotterdam
Beginsaldo triodosbank 01-01-2022: € 4.021,81
Eindsaldo triodosbank 31-12-2022: € 6.107,44

Binnengekomen gelden 2022 : € 61.478,00
1 Muzieklessen Avonturijn
2.Wintersferen
3.Talenten we gaan verder
4.Een wereld van verschil
6.Jeugdfonds Sport en Cultuur lesgeld jongeren
7.Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp lesgeld jongeren
8.Zangstudio
9.WMDC


Uitgaven:
kosten en vrijwilligersvergoedingen voor de projecten in 2022: € 59.392,37
1.Muzieklessen Avonturijn
2.Een wereld van verschil
3.Talenten we gaan verder
4.Wintersferen
6.Jeugdfonds Sport en Cultuur lesgeld jongeren
7.Stichting nationaal Fonds Kinderhulp lesgeld jongeren

8.Zingen in Kala Nera

9.Uitgaven auto: verzekering, belasting, onderhoud

10.kosten bank


De balans per 31 december 2022
Activa Passiva
Auto € 250,00 Eigen vermogen € 9.207,44
Banksaldo € 6.107,44
Decoratie € 2.850,00
Totaal € 9.207,44 € 9.207,44

De Stichting Cultuur is voor Iedereen! heeft dit jaar weer een aantal culturele
projecten voor jongeren gerealiseerd.


Een wereld van verschil:
In de hedendaagse maatschappij ondervindt de samenleving steeds meer spanningen die
met onderlinge tegenstellingen te maken hebben, mede gebaseerd op vooroordelen. We
hebben daarom het project Een wereld van Verschil ontwikkeld en uitgevoerd, waarbij
jongeren leerden hun mening te staven door te onderzoeken en na te denken. Door de
focus te leggen op “rekening met elkaar houden zonder drempels op te werpen voor de
ander om mee te kunnen doen” stimuleren we na te denken over een inclusieve
samenleving waarin men allen dezelfde rechten en kansen heeft om zelfstandig mee te doen
op alle terreinen van het leven.
Men was bezig met lezen, onderzoeken, praten, schrijven en zingen over verschillende
thema’s over uitsluiting en met doel elkaar te leren accepteren. Dit gebeurde in een
lessenserie van 9 maanden voor jongeren (11-13 jaar) uit Rotterdam West en Vlaardingen
van de participerende basisscholen en de huiswerkklassen rondom het thema ‘inclusieve
samenleving’. Aan het einde van de cyclus werden de beste verhalen voorgedragen en
nummers gezongen in een aantal optredens op de scholen en in de buurthuizen. Door zelf
over dit onderwerp te lezen en te gaan schrijven is het thema meer tot leven gekomen voor
de leerlingen. De focus lag met name op bewustwording creëren over het onderwerp.
Het doel van deze lessenserie was om de jongeren, door middel van didactische tools,
kennis te laten maken met het gegeven van een inclusieve samenleving en daarover een
verhaal te schrijven, Dit door zich een mening te vormen en competenties te
ontwikkelingen met betrekking tot onderzoekvaardigheid. Daarbij werd tevens het gebruik
van de Nederlandse taal verbeterd door te lezen (in combinatie met het raadplegen van
hedendaagse gebruikte media), te discussiëren en te schrijven


Griekenland:
Afgelopen zomer- en in de maand december zijn we verder gegaan met het bereiken van
jongeren om te zingen. Griekenland is al jaren getroffen door een crisis en de
voorzieningen zijn niet dezelfde als in Nederland. De Stichting Cultuur is voor Iedereen! zet
zich in om, met vrijwilligers vanuit de stichting en in Griekenland, een groep te bereiken
die zangtalent wil ontwikkelen maar het zich financieel niet kan veroorloven of er
simpelweg geen mogelijkheden zijn in de buurt. De Piliondorpen kunnen nog wel hulp
gebruiken op dit gebied!


Talenten we gaan verder:
Eind 2022 waren we op de helft van, een cursusjaar lang, wekelijkse zanglessen voor bij
elkaar 100 jongeren uit de verschillende gebieden van de voormalige deelgemeente
Delfshaven. Zij waren voor de Coronacrisis bezig met zangontwikkeling maar na de
lockdowns hebben zij de weg naar deze ontwikkeling en culturele participatie niet meer
teruggevonden. Er is actief ingezet op het bereiken van de jongeren die al bezig waren met
zangontwikkeling. Er wordt een ontwikkeling op maat aangeboden waarbij een eigen
inbreng gestimuleerd wordt. Men bepaalt zelf de tijdstippen, duur en frequentie van de
lessen. Samen met de docent wordt er gekeken welk nummer het best past en/of haalbaar
is. Ook kiest men in welke setting men zingen wil: solo, duet of groepszang. Daarbij is er
gelegenheid om op te treden op professionele podia voor een publiek uit hun omgeving of
in een kleinere setting. Niets hoeft echter! Een aantal optredens hebben inmiddels
plaatsgevonden in een kleine setting in de zanglokalen van de Pupillen en het Wijktrefpunt
waar de familie of vrienden van de leerlingen kunnen kijken naar de voortgang. Een groep
van 37 leerlingen heeft gekozen voor een groter optreden in het WMDC bij Grounds in de
tweede week van december. De zaal was druk bezet zowel boven als beneden met rond de
200 pers aan publiek. Een van de zangdocenten heeft alles begeleid en een bestuurslid van
de stichting Cultuur is voor Iedereen! heeft iets verteld over het doel van de lessen, de
missie van de stichting en iedereen genoemd die een financiële bijdrage geleverd heeft om
alles te kunnen financieren. Voor de zomervakantie 2023 is het volledige project afgerond.


Zanglessen:
Ook waren er in 2022 weer binnen- en buitenschoolse zanglessen. De eerste voor de hele
basisschool, de tweede voor leerlingen die zich verder wilden ontwikkelen in zang. Veel van
deze leerlingen worden ondersteund door het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het
Nationaal Fonds Kinderhulp.


De vrijwilligers in de stichting vormen de basis om de projecten financieel te kunnen
bekostigen. De kennis die zij meebrengen waarborgt de kwaliteit die de stichting beoogt.
Dankzij hun toezegging kunnen we ook het komende jaar weer aan de slag en hebben we
alle vertrouwen in de doorgang en het niveau van de aankomende projecten.
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het Nationaal Fonds Kinderhulp hebben een
belangrijke bijdrage geleverd om een aantal jongeren te laten participeren d.m.v. het
volgen van voornamelijk privélessen voor het realiseren van onze projecten in 2022.
Door de goede samenwerking met de fondsen en de gemeentelijke overheden heeft de
stichting vertrouwen in de financiële realisatie van de op handen zijnde projecten voor het
komende jaar.
Het komende jaar staan er wederom muziek- en zangprojecten voor basisschoolkinderen
binnen- en buiten schooltijd gepland. Daarnaast individuele en groepslessen voor jongeren
van 12 tot 25 en maken we mooie projecten m.b.t. Vlaardingen 750 jaar stadsrechten,
talenten stimuleren en gaan buiten de Nederlandse taalprojecten ook de groepen 8
voorbereiden op het van Frans op de middelbare school

Talenten we gaan verder


Wij zijn nu op de helft van het verzorgen van, een cursusjaar lang, wekelijkse zanglessen voor bij elkaar 100 jongeren uit de verschillende gebieden van de voormalige deelgemeente Delfshaven. Zij waren voor de Coronacrisis bezig met zangontwikkeling maar na de lockdowns hebben zij de weg naar deze ontwikkeling en culturele participatie niet meer teruggevonden. Er is actief ingezet op het bereiken van de jongeren die al bezig waren met zangontwikkeling. Deze jongeren zijn benaderd en gestimuleerd door een aantal mensen en intermediairs van de volgendensamenwerkende partijen:

 • WMO Radar
 • Grounds
 • Fonds Kinderhulp
 • Jeugdfonds Sport en Cultuur
 • Vrijwilligers CIVI
 • Cultuurregisseur Delfshaven
 • Wijkcentrum de Pupillen
 • Wijktrefpunt Oostkousdijk
 •  Cultuur Concreet

Er wordt door de docenten een ontwikkeling op maat aangeboden waarbij een eigen inbreng gestimuleerd wordt.  Men bepaalt zelf  de tijdstippen, duur en frequentie van de lessen. Samen met de docent wordt er gekeken welk nummer het best past en/of haalbaar is. Ook kiest men in welke setting men zingen wil: solo, duet of groepszang.  Daarbij is er gelegenheid om op te treden op professionele podia voor een publiek uit hun omgeving of in een kleinere setting. Niets hoeft echter! Een aantal optredens hebben inmiddels plaatsgevonden in een kleine setting in de zanglokalen van de Pupillen en het Wijktrefpunt waar de familie of vrienden van de leerlingen kunnen kijken naar de voortgang. Een groep van 37 leerlingen heeft gekozen voor een groter optreden in het WMDC bij Grounds  in de tweede week van december. De zaal was druk bezet zowel boven als beneden met rond de 200 pers aan publiek. Een van de zangdocenten heeft alles begeleid en een bestuurslid van de stichting Cultuur is voor Iedereen! heeft iets verteld over het doel van de lessen, de missie van de stichting en iedereen genoemd die een financiële bijdrage geleverd heeft om alles te kunnen financieren.

Voor de zomervakantie is het volledige project afgerond.

GROUNDS

Prins Bernhard Cultuurfonds

https://www.cultuurfonds.nl/?utm_source=Google&utm_medium=mijnbedrijf&utm_campaign=websitelink

Sinds het begin van de oprichting van de Stichting Cultuur is voor Iedereen! steunt het Prins Bernahard Cultuurfonds regelmatig onze projecten. Onlangs hebben we wederom een substantiële toekenning gekregen voor het realiseren van het project “Een wereld van verschil” waarin de jeugd gaat discussiëren, lezen, onderzoeken, zingen en schrijven over onderwerpen die te maken hebben met de verschillen van mensen onderling die echter nooit mogen resulteren in uitsluiting of labelen in ‘meer of minder waard zijn’ van de groep of het individu. In de bovenstaande link vind je meerdere goede werken van het Cultuurfonds die helpt aan ‘het begin van alle moois’!

VLAARDINGEN 750 JAAR STADSRECHTEN

Binnenkort starten we met het ontwikkelen van een programma dat als thema “VLAARDINGEN 750 JAAR” zal hebben.

Vlaardingen bestaat 750 jaar in 2023 en daarin wil de stichting Cultuur is voor Iedereen een educatieve en culturele bijdrage aan leveren!

Binnenkort hopen we het programma op de site te kunnen plaatsen.

Een wereld van verschil

In de hedendaagse maatschappij ondervindt de samenleving steeds meer spanningen die met onderlinge tegenstellingen te maken hebben, mede gebaseerd op vooroordelen. We willen met dit project jongeren leren hun mening te staven door te onderzoeken en na te denken. Door de focus te leggen op “rekening met elkaar  houden zonder drempels op te werpen voor de ander om mee te kunnen doen”  stimuleren we na te denken over  een inclusieve samenleving waarin men allen dezelfde rechten en kansen heeft om zelfstandig mee te doen op alle terreinen van het leven.

Wat is het? Lezen, onderzoeken, praten, schrijven en zingen over verschillende thema’s die te maken hebben met uitsluiting en tot doel hebben elkaar te accepteren. Dit gebeurt in een lessenserie van 9 maanden voor  jongeren (11-13 jaar) uit Rotterdam West en Vlaardingen van de participerende basisscholen en de huiswerkklassen  rondom het thema ‘inclusieve samenleving’.  Aan het einde van de cyclus worden de beste verhalen voorgedragen en nummers gezongen in een aantal optredens op de scholen en in de buurthuizen.  Door zelf over dit onderwerp  te lezen en te gaan schrijven wordt verwacht dat het thema  meer tot leven komt voor de leerlingen.  Deze cyclus wordt gevolgd door in totaal 300  jongeren uit school klassen in Rotterdam-West (60) en Vlaardingen (240)  waarna men bezig gaat met het schrijven van een verhaal, De focus ligt op bewustwording  creëren over het onderwerp.

Doelstelling/Missie Het doel van deze lessenserie is om leerlingendoor middel van didactische tools kennis te laten maken met het gegeven van een inclusieve samenleving en daarover een verhaal te schrijven. Jongeren leren zich een mening te  vormen door competenties te ontwikkelingen met betrekking tot onderzoekvaardigheid. Daarbij verbetert men het gebruik van de Nederlandse taal door te lezen (in combinatie met het raadplegen van hedendaagse gebruikte media), te discussiëren en te schrijven.

Inhoud Alle deelnemers krijgen een syllabus waarin de hele lessencyclus staat en de docenten een handleiding. Door in de lessen en thuis te onderzoeken, te lezen en stukken te  schrijven worden de jongeren zich meer bewust van het onderwerp waarbij er tevens verschillende aspecten ter bevordering van het gebruik van de Nederlandse taal consequent gebruikt worden. De lessen bestaan uit zowel oefeningen als opdrachten. De oefeningen zijn bedoeld om leerlingen eerst te laten brainstormen over een onderwerp en om bepaalde thema’s te gaan onderzoeken om vervolgens iets op papier te kunnen zetten; iets waar door de leerlingen zelf echt is over nagedacht! Dit gebeurt door het lezen van artikelen uit allerlei media (die o.a. aangegeven worden in de lessensyllabus) en discussies onder elkaar. Ook worden eigen ervaringen gedeeld en opgeschreven. De lessenserie bestaat uit 10 lessen van 90 minuten die door de docenten in te delen zijn om in één keer- of meerdere keren te geven in de groep.

Dit project is wederom voor een groot deel mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Talenten, we gaan verder!!

Jongeren die voor de coronacrisis participeerden in zangontwikkeling maar daarna de weg niet meer uit zichzelf hebben teruggevonden komen weer bij elkaar om verder te gaan om hun talenten te ontwikkelen. Ook jongeren die al eerder hebben meegedaan in projecten of op scholen en na een tijdje, om welke reden dan, ook afgehaakt zijn, worden hierbij betrokken. Een aantal ouders  van vroegere leerlingen/kandidaten heeft de stichting CIVI tijdens de corona crisis benaderd om te vragen of hun kinderen weer naar zangles konden komen. We hebben geantwoord dat we een nieuw project gaan ontwikkelen zodra het weer kan en dat is nu!! Begin september starten we op onze verschillende locaties.

De deelnemers worden gestimuleerd zich op een manier te ontwikkelen die bij hun past waarbij voornamelijk gekeken wordt naar de wensen- en competenties van de jongeren. Het doel is de jeugd, die geen zanglessen kan betalen of er uit zichzelf niet zo snel mee in aanraking komt, een doorstart, kennismaking en/of ontwikkeling van zang te geven.

De jongeren krijgen een jaar lang zangtechnieken aangeleerd door professionele zangdocenten. Er wordt gewerkt met de vernieuwende Complete Vocal Technique , een zangtechniek die tot snellere resultaten leidt en de methode Universal Voice. De docent gaat eerst inventariseren op welke manieren de jongeren zich het best kunnen ontwikkelen. Bij de één kan dat solozang zijn en bij de ander samenzang. De één is meer auditief leerbaar, de ander meer cognitief of fysiologisch, Er wordt vooraf dus goed gekeken welk (e) (combinatie van) leertype (s) het best bij de leerling past. Bij de starters worden de basisprincipes van zang  bijgebracht, bij de gevorderden ligt de nadruk meer op podiumpresentatie en zangontwikkeling. De deelnemers krijgen zelf de keuze om te participeren in:- groepslessen, waar de focus ligt op leren van elkaar, -duo lessen of- privé lessen. De laatste twee opties zijn in overleg met de docent op samen afgesproken tijdstippen op de verschillende locaties of een ter  beschikking gestelde zangstudio in de regio. Indien de leerlingen na dit project verder willen gaan met zangontwikkeling en zij ervoor in aanmerking komen, wordt de intermediair van het Jeugdfonds Cultuur ingeschakeld voor het realiseren van de financiering voor vervolglessen. Voor leerlingen die hierbuiten vallen qua leeftijd wordt het Fonds Kinderhulp ingeschakeld.

Er wordt toegewerkt naar 4 optredens tussen 15 en 25 december 2022 en Werelds Delfshaven 2023. Dit gebeurt in Rotterdam-Delfshaven voor een publiek dat niet bewust naar een zang-concert gaat en verrast wordt door zang door hun eigen jeugd gepresenteerd. De zanglessen vinden plaats in de Pupillen, het wijktrefpunt aan de Oostkousdijk, de zangpraktijk van CIVI, en op afspraak op andere gewenste locaties

Samenwerkende partijen

 •  WMO Radar
 •  Grounds
 • WMDC
 • Stichting Kinderhulp
 • Jeugdfonds Sport en Cultuur
 • Vrijwilligers CIVI
 • Cultuurregisseur Delfshaven
 • Wijkcentrum de Pupillen
 • Wijktrefpunt Oostkousdijk
 • div. regionale en nationale fondsen

De Stichting Cultuur is voor Iedereen werkt al jaren goed samen met (de voorlopers van) Cultuur Concreet. Advies, een evaluatie, sparren over ideeën subsidies…. overal waar je maar aan kunt denken op gebied van cultuuruitingen in de wijken van Rotterdam, de cultuurregisseurs van Cultuur Concreet helpen je graag. Onlangs is er een positief advies geweest over een bijdrage voor het project “Talenten we gaan verder”; zangtalenten uit de wijken die de weg terug moeten vinden naar de lessen vanwege de Corona-lockdowns.

Culturele uitwisseling Griekenland

We zijn inmiddels alweer een jaar of drie bezig om iets op te zetten in Griekenland. Het land is al jaren in crisis en culturele participatie is niet vanzelfsprekend. Wij zijn door middel van een aantal workshops in de afgelopen jaren bezig om te inventariseren waar behoefte aan is om met een meer structureel programma te komen waarin buitenlanders en Grieken aan elkaar gekoppeld worden om te leren van elkaars culturele verschillen en te genieten van de verschillen die elk land heeft door actieve participatie met elkaar. Deze zomer en herfst gaan we wederom praten met verschillende groepen en kijken wat er mogelijk is.

Binnenkort meer hierover!

Worden wat je wil

Het project ‘Worden wat je wil” had als doel om competenties te ontwikkelen bij basisschoolleerlingen uit de kring Rotterdam-West tot Vlaardingen-Oost met betrekking  tot het verbeteren van de uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal d.m.v. schrijfvaardigheids- en zangoefeningen  waarbij de ontwikkeling van artistieke competenties gestimuleerd en gebruikt worden met het thema:  Worden wat je wil van de Kinderboekenweek 2021  met daarbij een duik in de geschiedenis van oude  beroepen uit hun stad of in Nederland in relatie met het heden.                   De zanglessen hebben de focus op het stimuleren van presentatievaardigheden voor diegenen die zich op aan andere manier dan schrijven willen uitdrukken over het onderwerp

De lessen vonden plaats van medio september tot de tweede week november 2021 .   

De workshops werden in principe gegeven op  dinsdag-t/m donderdagmiddag  van 15.15-17.30 uur en op woensdag -en donderdagavond tussen 18.00 tot 20.30 uur. Regelmatig kwam het voor dat er op andere tijdstippen les gegeven moest worden door ziekte of quarantaine.

Alles verliep redelijk op schema al hadden sommige groepen iets meer tijd nodig door lesuitval zodat we een uitloop hadden van ruim 2 weken.  De, bij elkaar, 172 deelnemers kregen op verschillende scholen en een wijkcentrum les in groepjes waar afstand gehouden kon worden tot de docenten.

De samenwerking met alle partners is goed verlopen. Iedereen heeft met enthousiasme haar of zijn inzet getoond en dat overgebracht naar de jongeren. De locaties waren goed te gebruiken en beschikbaar volgens afspraak.

We merkten dat inzet leidt tot  vooruitgang en die vooruitgang tot het overbrengen van de interesse voor schrijven, reflecteren en zingen d.m.v. het thema “Worden wat je wil”

Al met al was het een  geslaagd project te noemen ondanks de beperkingen die de coronapandemie met zich meebracht Het was een mooie aanleiding om denken, schrijven , geschiedenis en zang te introduceren en promoten bij jongeren die normaliter niet uit zichzelf participeren in een culturele activiteit.

Zangstudio Landstraat Vlaardingen

Aanleiding van ons project

Doordat vele wijkcentra en scholen door COVID19 dicht waren voor boven/buitenschoolse activiteiten, kon onze doelgroep nergens terecht.

Normaliter kon men voor sololessen wel terecht bij de bestaande aanbieders maar deze zijn relatief te duur om privélessen te volgen voor de leerlingen die  gesubsidieerde lessen volgen. Dit is financieel alleen haalbaar voor het aanbieden van grotere groepslessen. De talenten die solo- of duo lessen nodig hebben om te ontwikkelen vielen hierdoor buiten de boot. Omdat de kosten om daarvoor een ruimte te huren relatief hoog  zijn  was het van belang dat de stichting een eigen studio ter beschikking zou hebben.

Projectduur:

In april 2021  zijn we gestart met alle voorbereidingen, de fysieke werkzaamheden van de verbouwing waren in de maanden mei juni juli waarna in de eerste week van augustus start de laatste hand gelegd werd aan de zgn “finishing touch” zoals het in orde maken van het toilet, de keuken en de hal

Realisatie:

De fietsenstalling die in de Landstraat gevestigd is, is in de eerste fase van het project naar de achterkant  van de benedenruimte verplaatst zodat er aan de voorkant een aantrekkelijkere ruimte vrij kwam voor de studio. Dit had veel voeten in de aarde omdat de fietsenstellingen op maat waren en naar een iets anders gevormde ruimte moesten. Het moest dus uit elkaar , aangepast en in elkaar worden gezet en in de tussentijd moest er op de fietsen worden gelet die buiten stonden overdag en na werktijd weer naar binnen werden gezet. Dit is gedaan door een enthousiaste groep van 4 vrijwilligers.

Nadat dat was gebeurd zijn de vaklieden die wij onder de vrijwilligers hebben,  in samenspraak met de aannemer die alles begeleidde, aan de gang gegaan en hebben eerst de muren in de voorruimte geplaatst waarna ze volgens plan de onzichtbare voorzieningen zoals leidingwerk geplaatst hebben waarna ze de geluidswerende isolatie hebben aangebracht. De aannemer had een planning gemaakt en van te voren in een vergadering alles in duidelijke stappen uitgelegd.

Daarna is alles met dikke brandwerende  gipsplaten dichtgemaakt, is alles gestuukt en vervolgens gesaust.

Het toilet is in een separate ruimte op de benedenverdieping gerealiseerd waar men rechtuit, vanuit de ingang, met een rolstoel in kan, indien nodig. Ernaast is een kleine keuken en een opslagruimte gerealiseerd.

De  studio heeft een oppervlakte van 3,00  x 4,00 meter,  de toiletruimte 1,25 x 2,50 meter en het keukentje is 1.10 x 2.25 meter. De studio en toilet zijn rolstoeltoegankelijk gemaakt

In de keukenruimte is er gelegenheid om apparatuur en lesmateriaal op te slaan. Er zijn verwarmingen aangeschaft die energiezuinig elektrisch werken.

De aannemer heeft samen met een gepensioneerde opzichter, van huis uit timmerman (vrijwilliger) gewerkt aan de  vooraf afgesproken uit te voeren werkzaamheden, continu in samenspraak met de voorzitter van de stichting. De 12 vrijwilligers hebben alle hand en spandiensten uitgevoerd onder hun (bege)leiding. Er waren een aantal mensen bij betrokken die in de bouw –of in het onderhoudswerk werkzaam zijn geweest.

In de periode van werkzaamheden zijn er vele enthousiaste buurtbewoners komen kijken.

Men vindt de nieuwe zangstudio een aanwinst die goed tot zijn  recht komt in de straat met de vele mooie etalages in plaats van het rommelige aanzicht van de fietsenstalling . De Landstraat is namelijk één van de oudste straatjes van Vlaardingen met monumentale panden en een kunstenaarscomplex van 30 atelierwoningen die naast de studio is gelegen.

Op dit moment hebben zich een aantal jongeren, uit gezinnen die het zich financieel niet kunnen veroorloven om privézanglessen te betalen en aangewezen zijn op subsidies, aangemeld voor lessen.

Omdat het niet gaat om louter vrijetijdsbesteding maar het kwalitatief aanbrengen van zangtechnieken om zich te ontwikkelen naar een hoger/gewenst niveau, kunnen deze jongeren via een intermediair van het jeugdfonds sport en cultuur zanglessen volgen in de studio. Samen met fondsen willen wij de mogelijkheid bieden het zangniveau te ontwikkelen.

We zijn zeer content dat we een mooie kleine zangstudio  hebben kunnen creëren waarin jongeren die normaliter geen privézangles kunnen bekostigen  in een professionele omgeving kunnen groeien in zang en waar lesgegeven wordt door een goed gekwalificeerde vakdocent.

De zanglessen vangen na de zomervakantie aan op tijdstippen die afgesproken worden met de jongeren. De studio is geopend van zondag t/m vrijdag.

Deelnemers

De werving vond en vindt plaats in samenwerking met onze partners namelijk het Jeugdfonds Sport en Cultuur, Alle kinderen doen mee!, Nationaal Fonds Kinderhulp, scholen in Vlaardingen, Schiedam Spijkenisse en Rotterdam West, welzijnswerkers en intermediairs van het JCF. Ook worden leerlingen die in al les krijgen of gehad hebben, ingezet als ambassadeur voor het toegankelijk- en haalbaar maken van actieve participatie op gebied van zang.

Zang in Griekenland

Afgelopen zomer waren er weer zanglessen in Kala Nera, Griekenland voor Griekse- maar ook buitenlandse jongeren die niet zo snel met zang in aanraking komen. Niet omdat ze niet willen maar omdat ze er door hun sociale, financiële of culturele achtergrond niet automatisch mee in aanraking komen of in deze culturele uiting kunnen participeren. In de winter zijn we verder gegaan onder begeleiding van een Griekse docent en pedagoog dr E Michael en onze vaste Complete Vocal Technique docent Naylan Heiland, Het was een geweldig vruchtbare samenwerking!

Wintersferen

Wat is het?

Het stimuleren van zingen over- en gedichten lezen en zelf maken van “de tijd rondom de kerstperiode” d.m.v. het verzorgen van een serie van 60 zangworkshops en een schrijfcyclus van gedichten (wedstrijd) op scholen voor in het totaal 120 jongeren uit Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen  waarna deze jongeren gezamenlijk vijf optredens verzorgen met hun zang- of dichtrepertoire op verschillende locaties in Rotterdam en Vlaardingen. We hebben gekozen voor meer workshops om in kleinere groepen te werken om, indien nodig, aan de anderhalve meter samenleving te kunnen voldoen en veilig te kunnen werken i.v.m. Covid 19.De

Doelstelling

Competenties ontwikkelen met betrekking tot zang en het stimuleren en verrijken van de Nederlandse taal d.m.v. het lezen en zelf maken van gedichten waardoor er  zang – en taalvaardigheidskwaliteit aangebracht gaat worden bij jongeren en hun omgeving laten meedelen in de ontwikkelde kennis.

Projectduur

7 oktober 2021 t/m  31 december 2021

Doelgroepen

Deelnemers:   120 jongeren

Toehoorders: Afhankelijk van de anderhalve meter samenleving div. bewoners en bezoekers van de wijken waar de jongeren wonen en les krijgen in met name Rotterdam West, en de gemeentes Schiedam en Vlaardingen

Inhoud van het project

De deelnemers krijgen zanglessen en lessen tekstanalyse en uitspraak in zanglokalen van de Pupillen, het wijktrefpunt Coolhaven , ‘t huis van de wijk aan de Oostkousdijk  en op basisschool Avonturijn op  dinsdagmiddag tussen 15.00-18.00 uur, op woensdagmiddag  tussen 12.30-18.00  uur en op woensdag -en donderdagavond tussen 18.00 tot 20.30 uur.                                                                                                                 Op dinsdag-  en donderdagmiddag van 15.45 -18.00 uur worden er gedichten gelezen en dichtoefeningen gegeven in het Leespaleis aan de Heemraadstraat aan de kinderen die daar huiswerkbegeleiding hebben, dit zijn kinderen die in de buurt op school zitten en woonachtig zijn in Rotterdam en Schiedam.    De klasdocenten van de basisscholen Avonturijn en de Klinker in Vlaardingen zullen de instructies in hun dagelijkse lesprogramma geven waarna men het kan  implementeren in de buitenschoolse activiteiten die begeleid worden door professionals.   Het doel is bezig zijn met de culturele aspecten van dichten en zingen voor jongeren, die geen zanglessen kunnen betalen of er uit zichzelf niet zo snel mee in aanraking komen hen een kennismaking en/of ontwikkeling m.b.t. deze culturele disciplines te laten hebben.

Er wordt toegewerkt naar een aantal optredens tussen 15 en 31  december van de verschillende gevormde groepen of solisten en een jurering van de 3 beste, spannendste, origineelste gedichten.

Dit gebeurt voor een publiek dat niet bewust naar een zangconcert of gedichtenvoordracht gaat en verrast wordt door de gedichten en zangnummers die worden voorgedragen.

De jongeren krijgen zangtechnieken aangeleerd door twee gediplomeerde zangdocenten  van het Complete Vocal Institute  en op een pedagogisch- en didactisch verantwoorde manier aan de gang om, in die 14 weken de verschillende competenties van de jongeren te laten ontwikkelen.

Beginners: basisprincipes van zang.

Gevorderden : verdieping en podiumpresentatie.

Er wordt gewerkt met de vernieuwende Complete Vocal Technique , een zangtechniek die toegankelijk is voor iedereen en tot directe resultaten leidt. De gedichten die de leerlingen gaan schrijven worden begeleid door de docenten huiswerkbegeleiding o.l.v. een docent Nederlands in het Leespaleis en door de klassendocenten en docenten buitenschoolse opvang bij de basisscholen.

Optredens

 • In de basisscholen Avonturijn en de Klinker
 • in het World Music and Dance Centre (WMDC) bij Podium Grounds
 • in het Leespaleis tijdens de kerstactiviteiten
 • op een kerstbijeenkomst van het huis van de wijk aan de Oostkousdijk Rotterdam

Dichten

Wat is het doel van deze lessenserie?

 • Leerlingen leren om een gedicht op te bouwen 
 • Leerlingen verbeteren hun schrijfvaardigheid 

Hoe is de serie opgebouwd?

De lessenserie bestaat uit 12 delen. Elk deel bestaat vervolgens weer uit een korte lesinstructie (door de docent) en een schrijfopdracht (voor de leerlingen). Soms is in de lesinstructie ruimte om een aantal vragen te beantwoorden. Deze vragen helpen de leerlingen om vorm te kunnen geven aan hun verhaal. In de eerste twee lessen wordt vooral ingegaan op het nadenken over het onderwerp waarover je vertellen wil en in de laatste drie lessen krijgen de leerlingen handvatten om dit ook daadwerkelijk op te schrijven. Ook zijn er uiteindelijk 3 prijzen te verdelen, namelijk voor het leukste verhaal, het meest inspirerende verhaal en het best geschreven verhaal.

Hoe lang moet ik hiervoor inplannen?

Bij iedere les staat een indicatie voor de tijd die het de leerlingen naar verwachting kost om de vragen te beantwoorden en de schrijfopdracht te maken. Hier zit ook 5 minuten introductietijd bij.

Beleving, sfeer, muziek en taal staan centraal tijdens de finale van dit evenement. Verschillende jongeren treden diverse keren in de middag op.

Aan het eind van  de optredens kunnen jongeren zich opgegeven voor leesvaardigheidsoefeningen, huiswerkbegeleiding of een volgend zangproject van Stichting Cultuur is voor Iedereen! die vanaf januari van het nieuwe jaar starten in het Leespaleis, Avonturijn of de diverse andere gebruikte locaties van de stichting.

Zingen

Wat is het doel van deze lessenserie?

– Een kennismaking met- of verdieping in zang

– Zelfvertrouwen vergroten.

Hoe is de serie opgebouwd?

De leerling zoekt samen met de docent een lied uit dat bij hem/haar past. Daarmee gaat men aan de gang. De instructies worden tijdens de met elkaar afgesproken tijdstippen op de leslocaties gegeven. Thuis gaat men aan de gang met oefenen en leren van verschillende zangtechnieken en de tekst.  De leerling krijgt zangoefeningen op maat mee en geluidsfragmenten. Ook krijgt iedereen een syllabus met tips en instructies. De keer dat de leerling weer komt wordt er geluisterd en gekeken hoe de leerling gevorderd is en wat er gedaan moet worden om het naar de wensen van de leerling te krijgen. Indien men ervoor kiest in een groep zangles te hebben zijn de medeleerlingen deelgenoot van het leerproces en mogen feedback geven. Het is de bedoeling dat de leerling wekelijks een les volgt.

Hoe lang moet ik hiervoor inplannen?

De leerling krijgt gerichte opdrachten van de docent waar thuis aan gewerkt moet worden. Iedere week wordt de leerling minimaal één keer verwacht om te kijken naar de voortgang en voor relevante feedback. Tussendoor kunnen er vragen gesteld worden op contactmomenten via de telefoon of kan de leerling mailen en/of geluidsfragmenten opsturen.

Aanmelden?

op de deelnemende locaties of 06-41391429

ZANGSTUDIO

Binnenkort gaan we een mooie kleine zangstudio creëren waarin jongeren die normaliter geen privézangles kunnen bekostigen  in een professionele omgeving kunnen groeien in zang en waar lesgegeven wordt door een goed gekwalificeerde vakdocent met de zeer toegankelijke CVT methode.

De studio komt in een van de oudste en meest culturele straatjes van Vlaardingen!