Worden wat je wil

Het project ‘Worden wat je wil” had als doel om competenties te ontwikkelen bij basisschoolleerlingen uit de kring Rotterdam-West tot Vlaardingen-Oost met betrekking  tot het verbeteren van de uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal d.m.v. schrijfvaardigheids- en zangoefeningen  waarbij de ontwikkeling van artistieke competenties gestimuleerd en gebruikt worden met het thema:  Worden wat je wil van de Kinderboekenweek 2021  met daarbij een duik in de geschiedenis van oude  beroepen uit hun stad of in Nederland in relatie met het heden.                   De zanglessen hebben de focus op het stimuleren van presentatievaardigheden voor diegenen die zich op aan andere manier dan schrijven willen uitdrukken over het onderwerp

De lessen vonden plaats van medio september tot de tweede week november 2021 .   

De workshops werden in principe gegeven op  dinsdag-t/m donderdagmiddag  van 15.15-17.30 uur en op woensdag -en donderdagavond tussen 18.00 tot 20.30 uur. Regelmatig kwam het voor dat er op andere tijdstippen les gegeven moest worden door ziekte of quarantaine.

Alles verliep redelijk op schema al hadden sommige groepen iets meer tijd nodig door lesuitval zodat we een uitloop hadden van ruim 2 weken.  De, bij elkaar, 172 deelnemers kregen op verschillende scholen en een wijkcentrum les in groepjes waar afstand gehouden kon worden tot de docenten.

De samenwerking met alle partners is goed verlopen. Iedereen heeft met enthousiasme haar of zijn inzet getoond en dat overgebracht naar de jongeren. De locaties waren goed te gebruiken en beschikbaar volgens afspraak.

We merkten dat inzet leidt tot  vooruitgang en die vooruitgang tot het overbrengen van de interesse voor schrijven, reflecteren en zingen d.m.v. het thema “Worden wat je wil”

Al met al was het een  geslaagd project te noemen ondanks de beperkingen die de coronapandemie met zich meebracht Het was een mooie aanleiding om denken, schrijven , geschiedenis en zang te introduceren en promoten bij jongeren die normaliter niet uit zichzelf participeren in een culturele activiteit.

Zangstudio Landstraat Vlaardingen

Aanleiding van ons project

Doordat vele wijkcentra en scholen door COVID19 dicht waren voor boven/buitenschoolse activiteiten, kon onze doelgroep nergens terecht.

Normaliter kon men voor sololessen wel terecht bij de bestaande aanbieders maar deze zijn relatief te duur om privélessen te volgen voor de leerlingen die  gesubsidieerde lessen volgen. Dit is financieel alleen haalbaar voor het aanbieden van grotere groepslessen. De talenten die solo- of duo lessen nodig hebben om te ontwikkelen vielen hierdoor buiten de boot. Omdat de kosten om daarvoor een ruimte te huren relatief hoog  zijn  was het van belang dat de stichting een eigen studio ter beschikking zou hebben.

Projectduur:

In april 2021  zijn we gestart met alle voorbereidingen, de fysieke werkzaamheden van de verbouwing waren in de maanden mei juni juli waarna in de eerste week van augustus start de laatste hand gelegd werd aan de zgn "finishing touch" zoals het in orde maken van het toilet, de keuken en de hal

Realisatie:

De fietsenstalling die in de Landstraat gevestigd is, is in de eerste fase van het project naar de achterkant  van de benedenruimte verplaatst zodat er aan de voorkant een aantrekkelijkere ruimte vrij kwam voor de studio. Dit had veel voeten in de aarde omdat de fietsenstellingen op maat waren en naar een iets anders gevormde ruimte moesten. Het moest dus uit elkaar , aangepast en in elkaar worden gezet en in de tussentijd moest er op de fietsen worden gelet die buiten stonden overdag en na werktijd weer naar binnen werden gezet. Dit is gedaan door een enthousiaste groep van 4 vrijwilligers.

Nadat dat was gebeurd zijn de vaklieden die wij onder de vrijwilligers hebben,  in samenspraak met de aannemer die alles begeleidde, aan de gang gegaan en hebben eerst de muren in de voorruimte geplaatst waarna ze volgens plan de onzichtbare voorzieningen zoals leidingwerk geplaatst hebben waarna ze de geluidswerende isolatie hebben aangebracht. De aannemer had een planning gemaakt en van te voren in een vergadering alles in duidelijke stappen uitgelegd.

Daarna is alles met dikke brandwerende  gipsplaten dichtgemaakt, is alles gestuukt en vervolgens gesaust.

Het toilet is in een separate ruimte op de benedenverdieping gerealiseerd waar men rechtuit, vanuit de ingang, met een rolstoel in kan, indien nodig. Ernaast is een kleine keuken en een opslagruimte gerealiseerd.

De  studio heeft een oppervlakte van 3,00  x 4,00 meter,  de toiletruimte 1,25 x 2,50 meter en het keukentje is 1.10 x 2.25 meter. De studio en toilet zijn rolstoeltoegankelijk gemaakt

In de keukenruimte is er gelegenheid om apparatuur en lesmateriaal op te slaan. Er zijn verwarmingen aangeschaft die energiezuinig elektrisch werken.

De aannemer heeft samen met een gepensioneerde opzichter, van huis uit timmerman (vrijwilliger) gewerkt aan de  vooraf afgesproken uit te voeren werkzaamheden, continu in samenspraak met de voorzitter van de stichting. De 12 vrijwilligers hebben alle hand en spandiensten uitgevoerd onder hun (bege)leiding. Er waren een aantal mensen bij betrokken die in de bouw –of in het onderhoudswerk werkzaam zijn geweest.

In de periode van werkzaamheden zijn er vele enthousiaste buurtbewoners komen kijken.

Men vindt de nieuwe zangstudio een aanwinst die goed tot zijn  recht komt in de straat met de vele mooie etalages in plaats van het rommelige aanzicht van de fietsenstalling . De Landstraat is namelijk één van de oudste straatjes van Vlaardingen met monumentale panden en een kunstenaarscomplex van 30 atelierwoningen die naast de studio is gelegen.

Op dit moment hebben zich een aantal jongeren, uit gezinnen die het zich financieel niet kunnen veroorloven om privézanglessen te betalen en aangewezen zijn op subsidies, aangemeld voor lessen.

Omdat het niet gaat om louter vrijetijdsbesteding maar het kwalitatief aanbrengen van zangtechnieken om zich te ontwikkelen naar een hoger/gewenst niveau, kunnen deze jongeren via een intermediair van het jeugdfonds sport en cultuur zanglessen volgen in de studio. Samen met fondsen willen wij de mogelijkheid bieden het zangniveau te ontwikkelen.

We zijn zeer content dat we een mooie kleine zangstudio  hebben kunnen creëren waarin jongeren die normaliter geen privézangles kunnen bekostigen  in een professionele omgeving kunnen groeien in zang en waar lesgegeven wordt door een goed gekwalificeerde vakdocent.

De zanglessen vangen na de zomervakantie aan op tijdstippen die afgesproken worden met de jongeren. De studio is geopend van zondag t/m vrijdag.

Deelnemers

De werving vond en vindt plaats in samenwerking met onze partners namelijk het Jeugdfonds Sport en Cultuur, Alle kinderen doen mee!, Nationaal Fonds Kinderhulp, scholen in Vlaardingen, Schiedam Spijkenisse en Rotterdam West, welzijnswerkers en intermediairs van het JCF. Ook worden leerlingen die in al les krijgen of gehad hebben, ingezet als ambassadeur voor het toegankelijk- en haalbaar maken van actieve participatie op gebied van zang.

Zang in Griekenland

Afgelopen zomer waren er weer zanglessen in Kala Nera, Griekenland voor Griekse- maar ook buitenlandse jongeren die niet zo snel met zang in aanraking komen. Niet omdat ze niet willen maar omdat ze er door hun sociale, financiële of culturele achtergrond niet automatisch mee in aanraking komen of in deze culturele uiting kunnen participeren. In de winter zijn we verder gegaan onder begeleiding van een Griekse docent en pedagoog dr E Michael en onze vaste Complete Vocal Technique docent Naylan Heiland, Het was een geweldig vruchtbare samenwerking!

Wintersferen

Wat is het?

Het stimuleren van zingen over- en gedichten lezen en zelf maken van “de tijd rondom de kerstperiode” d.m.v. het verzorgen van een serie van 60 zangworkshops en een schrijfcyclus van gedichten (wedstrijd) op scholen voor in het totaal 120 jongeren uit Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen  waarna deze jongeren gezamenlijk vijf optredens verzorgen met hun zang- of dichtrepertoire op verschillende locaties in Rotterdam en Vlaardingen. We hebben gekozen voor meer workshops om in kleinere groepen te werken om, indien nodig, aan de anderhalve meter samenleving te kunnen voldoen en veilig te kunnen werken i.v.m. Covid 19.De

Doelstelling

Competenties ontwikkelen met betrekking tot zang en het stimuleren en verrijken van de Nederlandse taal d.m.v. het lezen en zelf maken van gedichten waardoor er  zang – en taalvaardigheidskwaliteit aangebracht gaat worden bij jongeren en hun omgeving laten meedelen in de ontwikkelde kennis.

Projectduur

7 oktober 2021 t/m  31 december 2021

Doelgroepen

Deelnemers:   120 jongeren

Toehoorders: Afhankelijk van de anderhalve meter samenleving div. bewoners en bezoekers van de wijken waar de jongeren wonen en les krijgen in met name Rotterdam West, en de gemeentes Schiedam en Vlaardingen

Inhoud van het project

De deelnemers krijgen zanglessen en lessen tekstanalyse en uitspraak in zanglokalen van de Pupillen, het wijktrefpunt Coolhaven , ‘t huis van de wijk aan de Oostkousdijk  en op basisschool Avonturijn op  dinsdagmiddag tussen 15.00-18.00 uur, op woensdagmiddag  tussen 12.30-18.00  uur en op woensdag -en donderdagavond tussen 18.00 tot 20.30 uur.                                                                                                                 Op dinsdag-  en donderdagmiddag van 15.45 -18.00 uur worden er gedichten gelezen en dichtoefeningen gegeven in het Leespaleis aan de Heemraadstraat aan de kinderen die daar huiswerkbegeleiding hebben, dit zijn kinderen die in de buurt op school zitten en woonachtig zijn in Rotterdam en Schiedam.    De klasdocenten van de basisscholen Avonturijn en de Klinker in Vlaardingen zullen de instructies in hun dagelijkse lesprogramma geven waarna men het kan  implementeren in de buitenschoolse activiteiten die begeleid worden door professionals.   Het doel is bezig zijn met de culturele aspecten van dichten en zingen voor jongeren, die geen zanglessen kunnen betalen of er uit zichzelf niet zo snel mee in aanraking komen hen een kennismaking en/of ontwikkeling m.b.t. deze culturele disciplines te laten hebben.

Er wordt toegewerkt naar een aantal optredens tussen 15 en 31  december van de verschillende gevormde groepen of solisten en een jurering van de 3 beste, spannendste, origineelste gedichten.

Dit gebeurt voor een publiek dat niet bewust naar een zangconcert of gedichtenvoordracht gaat en verrast wordt door de gedichten en zangnummers die worden voorgedragen.

De jongeren krijgen zangtechnieken aangeleerd door twee gediplomeerde zangdocenten  van het Complete Vocal Institute  en op een pedagogisch- en didactisch verantwoorde manier aan de gang om, in die 14 weken de verschillende competenties van de jongeren te laten ontwikkelen.

Beginners: basisprincipes van zang.

Gevorderden : verdieping en podiumpresentatie.

Er wordt gewerkt met de vernieuwende Complete Vocal Technique , een zangtechniek die toegankelijk is voor iedereen en tot directe resultaten leidt. De gedichten die de leerlingen gaan schrijven worden begeleid door de docenten huiswerkbegeleiding o.l.v. een docent Nederlands in het Leespaleis en door de klassendocenten en docenten buitenschoolse opvang bij de basisscholen.

Optredens

  • In de basisscholen Avonturijn en de Klinker
  • in het World Music and Dance Centre (WMDC) bij Podium Grounds
  • in het Leespaleis tijdens de kerstactiviteiten
  • op een kerstbijeenkomst van het huis van de wijk aan de Oostkousdijk Rotterdam

Dichten

Wat is het doel van deze lessenserie?

  • Leerlingen leren om een gedicht op te bouwen 
  • Leerlingen verbeteren hun schrijfvaardigheid 

Hoe is de serie opgebouwd?

De lessenserie bestaat uit 12 delen. Elk deel bestaat vervolgens weer uit een korte lesinstructie (door de docent) en een schrijfopdracht (voor de leerlingen). Soms is in de lesinstructie ruimte om een aantal vragen te beantwoorden. Deze vragen helpen de leerlingen om vorm te kunnen geven aan hun verhaal. In de eerste twee lessen wordt vooral ingegaan op het nadenken over het onderwerp waarover je vertellen wil en in de laatste drie lessen krijgen de leerlingen handvatten om dit ook daadwerkelijk op te schrijven. Ook zijn er uiteindelijk 3 prijzen te verdelen, namelijk voor het leukste verhaal, het meest inspirerende verhaal en het best geschreven verhaal.

Hoe lang moet ik hiervoor inplannen?

Bij iedere les staat een indicatie voor de tijd die het de leerlingen naar verwachting kost om de vragen te beantwoorden en de schrijfopdracht te maken. Hier zit ook 5 minuten introductietijd bij.

Beleving, sfeer, muziek en taal staan centraal tijdens de finale van dit evenement. Verschillende jongeren treden diverse keren in de middag op.

Aan het eind van  de optredens kunnen jongeren zich opgegeven voor leesvaardigheidsoefeningen, huiswerkbegeleiding of een volgend zangproject van Stichting Cultuur is voor Iedereen! die vanaf januari van het nieuwe jaar starten in het Leespaleis, Avonturijn of de diverse andere gebruikte locaties van de stichting.

Zingen

Wat is het doel van deze lessenserie?

- Een kennismaking met- of verdieping in zang

- Zelfvertrouwen vergroten.

Hoe is de serie opgebouwd?

De leerling zoekt samen met de docent een lied uit dat bij hem/haar past. Daarmee gaat men aan de gang. De instructies worden tijdens de met elkaar afgesproken tijdstippen op de leslocaties gegeven. Thuis gaat men aan de gang met oefenen en leren van verschillende zangtechnieken en de tekst.  De leerling krijgt zangoefeningen op maat mee en geluidsfragmenten. Ook krijgt iedereen een syllabus met tips en instructies. De keer dat de leerling weer komt wordt er geluisterd en gekeken hoe de leerling gevorderd is en wat er gedaan moet worden om het naar de wensen van de leerling te krijgen. Indien men ervoor kiest in een groep zangles te hebben zijn de medeleerlingen deelgenoot van het leerproces en mogen feedback geven. Het is de bedoeling dat de leerling wekelijks een les volgt.

Hoe lang moet ik hiervoor inplannen?

De leerling krijgt gerichte opdrachten van de docent waar thuis aan gewerkt moet worden. Iedere week wordt de leerling minimaal één keer verwacht om te kijken naar de voortgang en voor relevante feedback. Tussendoor kunnen er vragen gesteld worden op contactmomenten via de telefoon of kan de leerling mailen en/of geluidsfragmenten opsturen.

Aanmelden?

op de deelnemende locaties of 06-41391429

ZANGSTUDIO

Binnenkort gaan we een mooie kleine zangstudio creëren waarin jongeren die normaliter geen privézangles kunnen bekostigen  in een professionele omgeving kunnen groeien in zang en waar lesgegeven wordt door een goed gekwalificeerde vakdocent met de zeer toegankelijke CVT methode.

De studio komt in een van de oudste en meest culturele straatjes van Vlaardingen!

Christmas carols and prose

Het project Christmas carols and prose is afgerond; het stimuleren van zingen en schrijven van verhalen over de kersttijd/wintertijd is ondanks alle beperkingen geslaagd te noemen.

60 zangworkshops op verschillende locaties

een verhalen schrijfwedstrijd  

door 100 jongeren met voornamelijk een migratieachtergrond

uit Rotterdam Delfshaven en Vlaardingen-Oost

Noodgedwongen hebben  we moeten kiezen voor  lessen en uitvoeringen in kleinere groepen om aan de anderhalve meter norm te kunnen voldoen. De optredens waren anders dan normaal: plexiglas schermen om de bezoekers te vrijwaren van eventuele spatten van te enthousiaste zangeressen, aan en afvoer van de artiesten en het publiek laten wisselen zodat er optimaal genoten kon worden en aan alle voorschriften kon worden voldaan.

In het totaal hebben er 98 jongeren meegedaan. 61 hebben er gekozen voor zang waar we solo, duo-, en trio lessen voor hebben verzorgd, daarnaast kozen er 37 jongeren voor het schrijven van een winter-of kerstverhaal,  onder begeleiding van een taaldocent. De bedoeling was om competenties te ontwikkelen met betrekking tot zangkwaliteit en het verbeteren van de Nederlandse taalmd.m.v. schrijfvaardigheidsoefeningen.

Geluk bij een ongeluk: we hebben net voor de lockdown nog een aantal zanguitvoeringen kunnen organiseren zij het in een setting voor een klein en wisselend publiek. Het publiekelijk voorlezen van de mooie verhalen is er helaas niet doorgegaan want net toen de uitvoering in het Leespaleis zou plaatsvinden ging alles weer op slot. Inmiddels zijn wel alle geschreven verhalen aan een schrijfster gegeven die in de kerstvakantie gaat beoordelen wie het meest originele, het meest spannende en het meest grappige verhaal geschreven heeft.   Er zijn dus drie prijzen te winnen! We hopen eind januari alsnog een echte prijsuitreiking te kunnen organiseren maar zo niet krijgen de winnaars via hun begeleiders de prijzen uitgereikt.

De  leerlingen die op verschillende locaties  de schrijfinstructies volgden, hebben volgens hun  begeleiders veel plezier gehad in het schrijven. De instructie, begeleidings- en uitwerkingsvellen waren door een docent Nederlands gemaakt en na de nodige praktische tips uitgedeeld aan de begeleiders/docenten van de leerlingen. Om de spanningsboog niet te groot te maken hadden we er een 8-delige reeks van gemaakt waarin iedere keer een opdracht stond die de leerlingen konden uitwerken. De docent begeleidde dat en er was regelmatig extra tijd om te kijken naar de verhaallijn, de juiste vocabulaire en de grammatica.

De zangers en zangeressen hebben het ook goed gedaan. Er is gedifferentieerd op niveau en leeftijd lesgegeven, uiteraard in samenspraak met de deelnemers, zodat er het maximale uit de leerlingen gehaald kon worden en zij het meest tot hun recht zouden konden komen door bijvoorbeeld op de meest effectieve manier de zangtechnieken konden aanleren. De revolutionaire CVT methode die hiervoor gebruikt werd door de gediplomeerde zangdocenten, staat hier altijd weer borg voor!

Al met al was het een vreemd jaar maar wat fijn dat de jongeren toch hebben kunnen deelnemen aan de zangsessies, optredens en de schrijfwedstrijd. Hopelijk is er volgend jaar wel gelegenheid voor grote, spetterende optredens met zalen vol publiek!

De kandidaten die zangles hebben gehad, hebben aangegeven graag verder te willen met zingen.  Inmiddels is de stichting druk bezig dit te realiseren m.b.v. aanmeldingen bij het Jeugdfonds Cultuur. De begeleiders van de schrijfwedstrijd zouden ook graag verder gaan met dit project en volgend jaar met nieuwe groepen aan de slag gaan met wel een gezellige verhalenmiddag!

Kerstoptredens in Wijktrefpunt Coolhaven

Dinsdag 8 december is er een gezellig samenzijn geweest in het wijktrefpunt met verschillende minioptredens van de kinderen van Christmas Carols.                                             Helaas moest het anders dit jaar maar door alle partijen, inclusief het publiek, is daar creatief mee omgegaan en konden de RIVM regels worden opgevolgd. Schermen, mondkapjes en wisseling van gasten en artiesten hebben ervoor gezorgd dat de deelnemers van Christmas Carols hun zangkunsten hebben kunnen laten horen aan de buurtbewoners en iedereen die binnen en buiten stond, heeft kunnen genieten van de goed getrainde kerst- en andere nummers onder het genot van warme chocolademelk met allerlei lekkernijen. Het wijktrefpunt was mooi gedecoreerd in kerstsfeer en iedereen ging met een goed gevoel naar huis.   Merry Christmas!!  

kerstuitvoeringen

Er wordt nog druk gerepeteerd maar binnenkort is het zover! Dinsdag 8 december en zondag 13 december heeft het jong talent van Delfshaven en Vlaardingen in Wijktrefpunt Coolhaven en in het World Music & Dance Center een aantal uitvoeringen voor Christmas Carols. Helaas dit jaar met een klein publiek maar daar hebben we iets op gevonden! We doen gewoon meerdere kleine uitvoeringen over een aantal dagdelen verspreid. De week erna zijn er ook uitvoeringen in het Leespaleis en op de Nieuwe Binnenweg.

Zangles via Jeugdfonds Cultuur of Kinderhulp

Wat is het?

Gratis zangles voor jongeren uit gezinnen met onvoldoende financiële middelen. Een serie van zangworkshops in een tijdsbestek van 12 maanden (één jaar). Leerlingen hebben in samenspraak met de docent een aantal lessen afgesproken in privé-of groepsverband.

Doelstelling

Competenties ontwikkelen, zangkwaliteit aanbrengen en de omgeving hierin laten meedelen.

Projectduur

Voor de duur van 12 maanden op afspraak

Doelgroepen

Deelnemers: jongeren tussen 4 en 21 jaar

Inhoud van het project

De Stichting Cultuur is voor Iedereen, het Jeugdfonds Cultuur en de Stichting Nationale Kinderhulp werken samen om leerlingen die graag zingen of willen leren zingen de gelegenheid te geven dit te doen op een afgesproken tijdstip.

De deelnemers krijgen zanglessen in een lokaal bij hen in de buurt of op een nader aan te geven locatie.

De jongeren krijgen zangtechnieken aangeleerd door professionele zangdocenten die gaan kijken op welke manieren zij in die weken de verschillende competenties van de jongeren kunnen ontwikkelen. Bij de één kan dat solozang zijn en bij de ander samenzang. Er wordt gewerkt met de vernieuwende Complete Vocal Technique , een zangtechniek die tot snellere resultaten leidt.

De Stichting Cultuur is voor Iedereen! is al jaren succesvol en heeft vele jongeren geënthousiasmeerd om te zingen en de competenties, die zij op zanggebied hebben, meer inhoud te geven. Een aantal jongeren werd zo enthousiast dat zij zich hebben opgegeven voor professionele opleidingen of zijn de zangwereld in gegaan.

Doel van het project

Het doel is de jeugd, van wie de ouders een dusdanig inkomen hebben dat ze niet zo gemakkelijk de zanglessen kunnen bekostigen, een kennismaking en/of ontwikkeling in zang te geven. Er kan gewerkt worden naar een zangoptreden, maar alleen als de leerling dat zelf wil !

Werving deelnemers en financiering

De leerlingen kunnen zich aanmelden via een intermediair van hun school of via een andere leerling die al les heeft die de leerling in contact brengt met de stichting (te bereiken op telefoonnummer: 06-41391429). Daarna zal er een intakegesprek plaatsvinden.

Ben je enthousiast geworden en wil je meer info of wil je je meteen aanmelden? Contact ons dan via de volgende gegevens:

Telefoonnummer 06-413914 | E-mail: ddebaan@telfort.nl

COVID-19

Onze stichting en de docenten volgen de richtlijnen van het RIVM en de rijksoverheid.

We houden de groepen momenteel zo klein mogelijk houden en bieden één op één of duo lessen aan.

A Christmas carol and prose

Zing of schrijf je kerstverhaal

Wat is het

Het stimuleren van zingen en schrijven van verhalen over de kersttijd/wintertijd d.m.v. het verzorgen van een serie van 60 zangworkshops en een schrijfwedstrijd voor verhalen laten plaatsvinden voor in het totaal 100 jongeren met een migratieachtergrond uit Rotterdam Delfshaven en Vlaardingen-Oost, waarna deze jongeren gezamenlijk vier optredens verzorgen met hun zang- of schrijfkerstrepertoire op verschillende locaties in Delfshaven en Vlaardingen. We hebben gekozen voor meer workshops en kleinere groepen om, indien nodig, aan de anderhalve meter samenleving te kunnen voldoen

Doelstelling

Competenties ontwikkelen met betrekking tot zang en het verbeteren van de Nederlandse taal d.m.v. schrijfvaardigheidsoefeningen, zang – en taalvaardigheidskwaliteit aanbrengen bij jongeren en de wijk laten meedelen in de ontwikkelde kennis.

Projectduur

1 oktober 2020 tot eind december 2020

Hoe, waar en wanneer

De deelnemers krijgen zanglessen en lessen tekstanalyse en uitspraak in zanglokalen van de Pupillen, het wijktrefpunt Coolhaven en op basisschool Avonturijn op dinsdagmiddag van 15.15-17.30 uur, op woensdagmiddag tussen 15.30-18.00 uur en op woensdag -en donderdagavond tussen 18.00 tot 20.30 uur.

Op dinsdag- en donderdagmiddag van 15.45 -17.15 uur worden schrijfvaardigheidsoefeningen in het Leespaleis aan de Heemraadstraat gegeven i.s.m. de basisscholen in de buurten. Het doel is de jeugd, die geen zanglessen kan betalen of er uit zichzelf niet zo snel mee in aanraking komt, een kennismaking en/of ontwikkeling met zang te geven. De leerlingen die niet willen zingen maar zich wel op een andere manier willen uitdrukken krijgen ondersteuningslessen op het gebied van schrijfvaardigheid en grammatica.

Er wordt toegewerkt naar 6 optredens tussen 15 en 25 december van de verschillende gevormde groepen of solisten. Dit gebeurt in Rotterdam-Delfshaven voor een publiek dat niet bewust naar een zang-concert of verhalenvoordracht gaat en verrast wordt door de verhalen die, door hun eigen jeugd, op verschillende manieren worden gepresenteerd.

Aan de ontwikkeling van de schrijfvaardigheid zal een wedstrijd voor het meest originele verhaal worden gekoppeld om de leerlingen te stimuleren.

Opgeven: naylan@ zangh.nl

Zingen op school

AVONTURIJN

De herfst is weer begonnen en we zijn inmiddels alweer een paar weken geleden met zanglessen op basisschool Avonturijn van start gegaan! Op Avonturijn wordt schoolbreed les gegeven door middel van onder andere digitaal materiaal volgens de SLO methode en de technieken van de Complete Vocal Technique (CVT). Taal en muziek worden op een innovatieve manier met elkaar verbonden en door middel van liedjes, attributen en herhaling bij de leerlingen gelegd. We maken dus gebruik van een combinatie van beeldend materiaal en digitale middelen en maken onderscheid tussen leerlingen die auditief, kinesthetisch, innerlijk beeldend en visueel zijn ingesteld. De reacties van vorig schooljaar waren erg enthousiast. De lessen worden op een toegankelijke en sprankelende manier verzorgd, waardoor spelenderwijs leren centraal wordt gesteld. De activerende didactiek en de variatie die daarmee wordt aangebracht in de lessen werkt erg doeltreffend. De spanningsboog wordt zo verlengd en de kinderen blijven actief betrokken bij de les.

Er worden schoolbreed binnenschoolse lessen aangeboden volgens het schoolprogramma en buitenschools voor diegenen die zich graag willen ontwikkelen maar veelal onvoldoende financiële middelen hebben om reguliere lessen te kunnen betalen. Zij worden gesubsidieerd door onze stichting in samenwerking met het Jeugdfonds Cultuur en Avonturijn die de ruimte en middelen beschikbaar stelt.

ONZE METHODE

De Complete Zang Techniek (CVT) heeft als doel om zang dichter bij de zanger te brengen in begrijpelijke taal. Iedereen bezit alle stemkarakters en passen die onbewust toe. Bij CVT wordt men bewust gemaakt hoe en op welke manier men deze stemkarakters op een verantwoorde manier kan toepassen.

De methode die wij gebruiken om leerlingen kennis te laten maken met muziek is flexibel, eenvoudig, divers, vak-geïntegreerd en bovendien opgebouwd volgens de SLO-leerlijn.

Afwisselend

Aan elk thema passen we ons aan en daardoor laten we kinderen op een aantrekkelijke manier kennismaken met verschillende tradities, zoals: Kerstmis, Sinterklaas, Halloween, de Kinderboekenweek… Niets is ons te gek en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de leerlingen een zo compleet mogelijk beeld van het behandelde thema meekrijgen.

Bewustwording

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfverzekerd in hun schoenen staan en er is geen betere manier om dit te bereiken dan gezamenlijk muziek maken! Leerlingen durven zich te laten horen en ze krijgen een juiste houding aangeleerd waarmee ze actief bezig zijn in de les, maar die ze ook op alle andere gebieden van het leven met zich meenemen en kunnen toepassen. Ook een gezond en duidelijk stemgebruik wordt ze aangeleerd in onze lessen. Kinderen leren luisteren en samenwerken. Tevens leren ze vaste vormen te herkennen en van elkaar te onderscheiden, zoals vorm vs klank, contrast en tegenstellingen.

Cultuur

Muziek verbindt. We bieden de leerlingen daarom graag een breed muziekpakket aan. Men maakt op een toegankelijke manier kennis met allerlei muziekstijlen, van hedendaags tot klassiek. Ook hebben we een verzameling kinderliedjes uit diverse landen en culturen. Hierdoor leren kinderen elkaar en elkaars achtergrond ook beter begrijpen en wordt hun inlevingsvermogen vergroot.

Vak-geïntegreerd

Muziek is verweven met alle aspecten van het leven. Daarom bieden we liedjes die bij uitstek geschikt zijn voor tijdens andere lessen. Ook geven we regelmatig aan op welke wijze een lied aansluit bij bijvoorbeeld een taal- of biologieles. Hier spelen we zelf ook op in door de vak-geïntegreerde aspecten te belichten, te behandelen en te herhalen.

Volgens SLO-leerlijn

In elke les houden wij ons aan van tevoren vastgelegde leerdoelen die in overeenstemming zijn opgebouwd volgens de SLO-leerlijn. In veel lessen gebruiken we extra ondersteunend materiaal zoals dans- of bewegingslessen, spel-ideeën en attributen die de onderwerpen uit de liedjes fysiek maken. Alle leerdoelen voor basisschoolleerlingen zijn vastgelegd in de kerndoelen van Thule en de landelijke SLO-leerlijn. Om deze doelen te bereiken met de klas hebben we het volgende gedaan:

· De SLO einddoelen zijn vertaald naar praktische leerdoelen per leerjaar.

· Elk leerdoel is gekoppeld aan een domein (zingen, horen, weten, spelen, maken). Per liedje komen maximaal twee domeinen aan bod.