Terugblik project: “Een warme Kerstgroet”

Wat was de bedoeling

Voor, met name, jongeren uit minder draagkrachtige gezinnen met een sociale achtergrond waar culturele participatie niet vanzelfsprekend wordt gestimuleerd, is een zangproject op maat samengesteld waarin talent wordt ontwikkeld op door de jongeren zelf aangereikte criteria van tijd, duur en samenstelling van de lessen.
Er wordt gewerkt met een aantal samenwerkende partners uit de voormalige deelgemeentes Feijenoord en Delfshaven die de doelgroep kent, na het signaleren van de afnemende culturele participatie van de betreffende jongeren.
Men wordt gestimuleerd door meer keuzevrijheid aan te bieden in de programma’s met de nadruk op persoonlijke aandacht en flexibiliteit

Doelgroepgericht werken

Begin oktober 2023 zijn we gestart met de lessen van het project “Een Warme Kerstgroet”, waarin we zanglessen op maat aanboden met behulp van de samenwerkende partners voor jongeren die in het verleden betrokken waren in zangprojecten maar die een tijdlang niet meer gesignaleerd zijn in de wijken van Delfshaven en Rotterdam-Zuid. Er is gepolst wat de leerlingen wensten en gekeken welke ontwikkeling het meest geschikt was voor de betreffende jongere; daarbij werd voornamelijk aandacht geschonken aan de wensen- en competenties. Dit alles werd geïnventariseerd in een eerste gesprek met de docent waarna er samen gekeken werd welke lesvorm het best bij de betreffende leerling zou passen ( bijv. solo, duo, groep).De insteek was gedifferentieerd werken op niveau met keuzemogelijkheden qua samenstelling en persoonlijke aandacht voor het individu.

De lessen werden gevolgd in de zanglokalen van het wijktrefpunt aan de Oostkousdijk en wijkcentrum de Pupillen op de woensdagen en donderdagen en op maandag en vrijdag kon men zangles krijgen op afspraak in het wijkcentrum Pendrecht 7 op Rotterdam Zuid. Ook was er gelegenheid extra privéles te volgen in de zangstudio van de stichting Cultuur is voor Iedereen! als de leerling extra les nodig had of de beschikbare locatie op het beschikbare tijdstip niet schikte. De jongeren kregen zangtechnieken aangeleerd door professionals die bekeken op welke manieren zij de verschillende competenties van de jongeren konden ontwikkelen. Bij de één was dat solozang zijn en bij de ander samenzang. Bij de starters werd de focus op het aanleren van de basisprincipes van zang bijgebracht, bij de gevorderden lag de nadruk meer op podiumpresentatie en zangontwikkeling.

Er is gewerkt met de combinatie van 2 zangtechnieken namelijk de Complete Vocal Technique en de Universal Voice methode, beide toegankelijk en leidend tot een snel hoorbaar resultaat. De deelnemers kregen zelf de keuze om te participeren in:- groepslessen, waar de focus ligt op leren van elkaar, -duo lessen of- privé lessen. De laatste twee opties waren in overleg met de docent op samen afgesproken tijdstippen op de verschillende locaties of een ter beschikking gestelde zangstudio in de regio.De leerlingen kregen oefeningen en tools mee naar huis waar mee geoefend kon worden en waren in de gelegenheid om tussen de lessen door in contact te treden met de docent voor vragen en praktische hulp.

Er werd toegewerkt naar 4 optredens tussen 15 en 25 december Die vonden plaats in Rotterdam-Delfshaven in het wijktrefpunt, de Pupillen het World Music and Dance Centre en op Rotterdam Zuid in de locatie voor een publiek dat niet bewust naar een zang-concert gaat en verrast werd door zang door hun eigen jeugd gepresenteerd. De promotie hiervoor vond plaats op de betreffende locaties door de mensen die de buurtbewoners het best kennen en door de leerlingen zelf.

Resultaat

Door regelmatig te evalueren en vinger aan de pols te houden over de stand van zaken hebben we een goed overzicht kunnen houden wat de voortgang betreft en bepaalde zaken waar tegenaan gelopen werd snel kunnen oplossen. Dit was ook de insteek: persoonlijk, flexibel en gedifferentieerd lesgeven. De optredens zijn druk bezocht en enthousiast ontvangen. Velen roemden de kwaliteit van zang.

De samenwerking met alle partners en vrijwilligers is goed verlopen. Iedereen heeft met enthousiasme haar of zijn inzet getoond en heeft dat kunnen overbrengen naar de jongeren. De locaties waren goed te gebruiken en beschikbaar volgens afspraak. Dat zingen verbindt merkten we doordat het dusdanig enthousiast ontvangen werd dat er een aantal leerlingen gestimuleerd zijn verder te gaan.

Er zijn 22 aanmeldingen waarvan voor de leerlingen uit minder draagkrachtige gezinnen het Jeugdfonds Sport en Cultuur en nationale hulp Kinderfonds wordt ingeschakeld om de lessen te kunnen bekostigen.

Griekenland 2023

Inmiddels  zijn we alweer aantal jaar bezig actieve culturele deelneming te stimuleren op het vasteland van Griekenland. Het land is al jaren in een financiële crisis en culturele participatie is daardoor niet vanzelfsprekend.

Wij zijn, door middel van een aantal workshops in de afgelopen zomer, weer bezig geweest met zang- en cultuurlessen waarin buitenlanders en Grieken aan elkaar gekoppeld worden om te leren van elkaars culturele verschillen en te genieten van de verschillen die elk land heeft door actieve participatie met elkaar.

Deze zomer hebben we met name ingezet op een toegankelijk- en snel resultaat op gebied van zang door middel van de Universal Voice methode. Dit om jongeren te stimuleren bezig te zijn met zang en zich niet te laten weerhouden door onzekerheid op dit gebied. De insteek was een snelle succeservaring te creëren om op die wijze het zelfvertrouwen te verhogen.

Helaas heeft Griekenland geen goede zomer achter de rug. Hevige bosbranden legden meer dan 80.000 hectare natuur in de as. De grootste bosbranden ooit in de Europese Unie. Nog maar net achter de rug kondigt de volgende ramp zich al aan. Hevige stortregens teisteren Magnisia. De hevige regen veroorzaakte er aardverschuivingen en Volos, de hoofdstad van het centrale departement, zo’n 300 kilometer ten noorden van Athene en, kreeg met het schiereiland Pilion een massa water over zich heen. Vele huizen stroomden onder en wegen en bruggen verdwenen van de aardbodem.

Wij laten ons er echter niet door weerhouden om samen met de vrijwilligers op Pilion, verder te gaan met onze projecten. De opbouw is weer in volle gang en we zijn voornemens om rond de Kerst weer iets  moois te gaan opzetten voor de jongeren!

Project “Talenten, we gaan verder!”

Ongeveer 100 jongeren uit Rotterdam Delfshaven, die voor de Coronacrisis al bezig waren met zangontwikkeling zijn actief benaderd en gestimuleerd door verschillende ervaren vrijwilligers van de partijen waar mee samengewerkt wordt om, een schooljaar lang (september 2022 t/m juli 2023 ), wekelijkse zanglessen te volgen

Na de lockdowns hadden ze de weg hiernaartoe niet meer teruggevonden door demotivatie en/of ontwenning door de maatregelen tijdens deze pandemie.

Er is gesproken met de leerlingen waarbij uiteengezet is wat de bedoeling is en verteld dat er  een ontwikkeling op maat aangeboden kon worden waarbij de eigen inbreng van de individuele jongere centraal staat. Ook werd de mogelijkheid geboden om  andere jongeren uit dezelfde doelgroep mee te nemen om kennis te maken met zang of hun kwaliteiten uit te diepen. De doelgroep was/is: jongeren die door welke achtergrond of omstandigheid dan ook, mede beperkt in financiële middelen,  niet  zo snel uit zichzelf participeert in culturele uitingen (in dit geval zang).

De deelnemers werden, op een wijze die bij de huidige vorm van het regulier passend onderwijs aansluit, gestimuleerd zich te ontwikkelen op een manier die voor ieder persoon comfortabel was waarbij met name werd gekeken naar competenties, leervragen en de wensen van praktische aard van de leerling. Dit als stimulans om de draad weer op te pakken en nieuwe leerlingen te stimuleren kennis te maken en/of zich te ontwikkelen in zang.

De  zanglessen, lessen tekstanalyse & uitspraak en presentatie werden wekelijks gegeven in de zanglokalen van het wijktrefpunt aan de Oostkousdijk en wijkcentrum de Pupillen op woens- en donderdagmiddag van 15.30-18.00  uur en woensdag -en donderdagavond van 19.00 tot 21.30 uur.  Voor diegenen die niet konden komen was er  ook nog een uitwijkmogelijkheid om, op een ander tijdstip, een afspraak te maken met de zangdocent om naar de zangstudio van Cultuur is voor Iedereen! in Vlaardingen te komen. We hebben beoogd zo flexibel mogelijk te zijn met als doel de jongeren terug te brengen naar hun activiteiten en ontwikkeling van voor de Corona crisis

De jongeren hebben zangtechnieken aangeleerd gekregen door gespecialiseerde zangdocenten in de CVT en Universal Voice methode;  beide methodes die de leerling op een concrete en toegankelijke manier snel naar een hoger niveau kunnen trekken. Te lange technische sessies zijn hierdoor vermeden en tools voor de realisatie van een snel(ler) resultaat ingezet als middel om te stimuleren verder te gaan.

Bij de beginners lag de focus op het bijbrengen van de basisprincipes van zang;  bij de gevorderden lag de nadruk meer op podiumpresentatie en technische zangontwikkeling,

De deelnemers kregen zelf de keuze om te participeren in:- groepslessen, waar de focus ligt op leren van elkaar, -duo lessen of- privé lessen. Ook zijn we blijven vragen naar de individuele leervragen en de wensen waarbij men uiteraard wel gewezen werd op de realiteit van het kunnen aanleren. De leerlingen hebben geluidsoefeningen en lesstof meegekregen om thuis verder te kunnen gaan en indien ze wensten huiswerk meegekregen. Ook was er de mogelijkheid om tussen de lessen door in contact te treden met de docent voor vragen of het wegnemen van obstakels waar tijdens het thuis repeteren tegenaan gelopen werd d.m.v. mail, whattsapp of telefoon. Er zijn, voor diegenen die daar behoefte aan hadden  een aantal optredens geweest op de zanglocaties (om de twee maanden), het WMDC in december en in de maanden mei juni en juli op locaties buiten hun wijk om te stimuleren de grens over de gaan en buiten hun zgn “comfortzone” te treden.  Na evaluaties merkten we dat dit project een positieve werking had op de leerlingen.

Weer zin hebben te participeren in combinatie met maatwerk lijkt te werken en coherent aan elkaar. Doordat de jongeren zelf konden aangeven in welke vorm en op welk tijdstip ze de lessen wilden volgen was er een vrijwel constante bezetting tijdens de lesuren. Er werd echter ook genoeg gebruik gemaakt van de mogelijkheid extra te lessen in de zangstudio te volgen of daar af te spreken als de tijdstippen van de lessen in Rotterdam niet uitkwamen. Wat opviel was dat er met veel respect naar de organisatie toe werd afgesproken en dat men ook werkelijk kwam. Uit de tweemaandelijkse evaluaties vertelden de leerlingen dat hun  enthousiasme voortkwam uit : zich gehoord voelen serieus genomen worden en de flexibiliteit; hierdoor zijn ze mede sneller uit hun zogenoemde comfortzone te halen wat blijkt uit de deelname van een aantal aan buitenoptredens in andere wijken.

Het doel was de jeugd, die geen zanglessen kan betalen of er uit zichzelf niet zo snel mee in aanraking komt, een doorstart, kennismaking en/of ontwikkeling van zang te geven. Dat is gelukt en te danken aan de inzet  en samenwerking van alle partners en vrijwilligers waar mee samengewerkt is. Iedereen heeft met enthousiasme haar of zijn inzet getoond en dat overgebracht naar de jongeren. De locaties waren goed te gebruiken en beschikbaar volgens afspraak. De lessen en met name door het hiervoor genoemde maatwerk van de zanglessen werden zodanig enthousiast ontvangen dat de meeste leerlingen hiermee verder zouden willen gaan. Voor de leerlingen uit minder draagkrachtige gezinnen wordt er het Jeugdfonds Sport en Cultuur ingeschakeld om de lessen te kunnen bekostigen. Voor leerlingen die hierbuiten vallen qua leeftijd wordt het Fonds kinderhulp ingeschakeld of kijken we wat de stichting Cultuur is voor Iedereen in samenwerking met de sponsors kan bijdragen. We willen vermijden dat er talenten buiten de boot vallen.

Een wereld van verschil!

Terugblik

We wilden met dit project jongeren leren hun mening te staven door te onderzoeken en na te denken. Door de focus te leggen op “rekening met elkaar  houden zonder drempels op te werpen voor anderen om mee te kunnen doen”  stimuleren we na te denken over  een inclusieve samenleving, waarin men allen dezelfde rechten en kansen heeft om zelfstandig mee te doen op alle terreinen van het leven. De aanleiding was dat in de hedendaagse maatschappij de samenleving steeds meer spanningen ondervindt die met onderlinge tegenstellingen te maken hebben, mede gebaseerd op vooroordelen. Als je bij jongeren begint deze weg te halen door begrip te kweken maken we kans op een verbetering om verschillen te begrijpen en meer acceptatie

In oktober 2022 zijn we gestart met de lessen van het project “Een Wereld Van Verschil”, waarin we thema’s als gelijkheid, uitsluiting , inclusiviteit en diversiteit behandelen in verschillende lescycli voor bij elkaar 293 basisschooljongeren in Vlaardingen (242) en Rotterdam (51).

Door regelmatig te evalueren en vinger aan de pols te houden over de stand van zaken hebben we een goed overzicht kunnen houden over de voortgang en bepaalde zaken waar tegenaan gelopen werd. Laatste was echter altijd snel op te lossen door verschillende onderwerpen aan te passen of te veranderen. Wel merkten we dat er bij de leerkrachten een enorme werkdruk ligt door uitval van anderen. Dit ondervingen we mede door een paar extra thuisopdrachten in te plannen waardoor de leerkrachten zich, op een voor hen geschikte tijd, konden bezig houden met het sturen en corrigeren van de opdrachten.

Er zijn ook een aantal zanglessen gegeven met als thema “een wereld van verschil”.  Dit is enorm goed ontvangen door de leerlingen zelf en de schoolleiding. “van zingen worden we vrolijk” zeiden ze. Het nummer sloot helemaal aan bij het thema en daarna werd er lustig gediscussieerd. Leuk was dat er weer vele verschillende verhalen naar boven kwamen uit eigen ervaring of observatie. De jongeren kregen zang(technieken) met de Universal Voice- en CVT zangmethode beide toegankelijke zangtechnieken die leiden tot snelle resultaten en inzichten in hoe je gemakkelijk kunt (leren) zingen.

De verschillenden uitvoeringen zijn op de scholen zelf gegeven en in het WMDC in Rotterdam. Iedere leerling had familie en vrienden meegenomen die op hun beurt de gelegenheid hadden om vragen te stellen over het project en over de zang.

Door te onderzoeken, te lezen te zingen veel te praten en stukken te schrijven zijn de jongeren zich bewust geworden van de verschillende onderwerpen die met het door ons bedachte thema te maken hebben en zijn er de meest uiteenlopende discussies ontstaan. Ook is er een variëteit aan verhalen uitgekomen met uiteenlopende onderwerpen. Er waren nogal wat leerlingen uit andere culturen dan de Nederlandse- die allemaal weer een andere kijk hebben op de verschillende onderwerpen wat voor ons als stichting buitengewoon interessant was. Hierdoor kunnen wij ook beter anticiperen op bepaalde behoeftes en ingrijpen in cultuurgerichte situaties. 

Wat ons opviel is dat er best wat heftige persoonlijke verhalen naar voren kwamen. Deze zijn doorgespeeld naar de professionals op school die hier actie op konden nemen of de leerling daardoor gerichter konden monitoren.

De samenwerking met alle partners en vrijwilligers is goed verlopen. Iedereen heeft met enthousiasme haar of zijn inzet getoond en dat overgebracht naar de jongeren. De locaties waren goed te gebruiken en beschikbaar volgens afspraak. Zingen verbindt: het werd dusdanig enthousiast ontvangen dat er een aantal leerlingen hiermee verder zou willen gaan. Inmiddels zijn er 15 aanmeldingen binnen en zijn er een stuk of 10 leerlingen die er over denken zich aan te melden. Voor de leerlingen uit minder draagkrachtige gezinnen wordt er het Jeugdfonds Sport en Cultuur ingeschakeld om de lessen te kunnen bekostigen.

Zang in Griekenland

Afgelopen zomer- en in de maand december zijn we verder gegaan met het bereiken van jongeren om te zingen. Griekenland is al jaren getroffen door een crisis en de voorzieningen zijn niet dezelfde als in Nederland. De Stichting Cultuur is voor Iedereen! zet zich in om, met vrijwilligers vanuit de stichting en in Griekenland, een groep te bereiken die zangtalent wil ontwikkelen maar het zich financieel niet kan veroorloven of er simpelweg geen mogelijkheden zijn in de buurt. De Piliondorpen kunnen nog wel hulp gebruiken op dit gebied!

Financiële verantwoording 2022

STICHTING
Financiële verantwoording en jaarrekening 2022 CULTUUR IS VOOR
IEDEREEN!
Stichting Cultuur is voor Iedereen!
Goudsesingel 170
3011KD Rotterdam
Beginsaldo triodosbank 01-01-2022: € 4.021,81
Eindsaldo triodosbank 31-12-2022: € 6.107,44

Binnengekomen gelden 2022 : € 61.478,00
1 Muzieklessen Avonturijn
2.Wintersferen
3.Talenten we gaan verder
4.Een wereld van verschil
6.Jeugdfonds Sport en Cultuur lesgeld jongeren
7.Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp lesgeld jongeren
8.Zangstudio
9.WMDC


Uitgaven:
kosten en vrijwilligersvergoedingen voor de projecten in 2022: € 59.392,37
1.Muzieklessen Avonturijn
2.Een wereld van verschil
3.Talenten we gaan verder
4.Wintersferen
6.Jeugdfonds Sport en Cultuur lesgeld jongeren
7.Stichting nationaal Fonds Kinderhulp lesgeld jongeren

8.Zingen in Kala Nera

9.Uitgaven auto: verzekering, belasting, onderhoud

10.kosten bank


De balans per 31 december 2022
Activa Passiva
Auto € 250,00 Eigen vermogen € 9.207,44
Banksaldo € 6.107,44
Decoratie € 2.850,00
Totaal € 9.207,44 € 9.207,44

De Stichting Cultuur is voor Iedereen! heeft dit jaar weer een aantal culturele
projecten voor jongeren gerealiseerd.


Een wereld van verschil:
In de hedendaagse maatschappij ondervindt de samenleving steeds meer spanningen die
met onderlinge tegenstellingen te maken hebben, mede gebaseerd op vooroordelen. We
hebben daarom het project Een wereld van Verschil ontwikkeld en uitgevoerd, waarbij
jongeren leerden hun mening te staven door te onderzoeken en na te denken. Door de
focus te leggen op “rekening met elkaar houden zonder drempels op te werpen voor de
ander om mee te kunnen doen” stimuleren we na te denken over een inclusieve
samenleving waarin men allen dezelfde rechten en kansen heeft om zelfstandig mee te doen
op alle terreinen van het leven.
Men was bezig met lezen, onderzoeken, praten, schrijven en zingen over verschillende
thema’s over uitsluiting en met doel elkaar te leren accepteren. Dit gebeurde in een
lessenserie van 9 maanden voor jongeren (11-13 jaar) uit Rotterdam West en Vlaardingen
van de participerende basisscholen en de huiswerkklassen rondom het thema ‘inclusieve
samenleving’. Aan het einde van de cyclus werden de beste verhalen voorgedragen en
nummers gezongen in een aantal optredens op de scholen en in de buurthuizen. Door zelf
over dit onderwerp te lezen en te gaan schrijven is het thema meer tot leven gekomen voor
de leerlingen. De focus lag met name op bewustwording creëren over het onderwerp.
Het doel van deze lessenserie was om de jongeren, door middel van didactische tools,
kennis te laten maken met het gegeven van een inclusieve samenleving en daarover een
verhaal te schrijven, Dit door zich een mening te vormen en competenties te
ontwikkelingen met betrekking tot onderzoekvaardigheid. Daarbij werd tevens het gebruik
van de Nederlandse taal verbeterd door te lezen (in combinatie met het raadplegen van
hedendaagse gebruikte media), te discussiëren en te schrijven


Griekenland:
Afgelopen zomer- en in de maand december zijn we verder gegaan met het bereiken van
jongeren om te zingen. Griekenland is al jaren getroffen door een crisis en de
voorzieningen zijn niet dezelfde als in Nederland. De Stichting Cultuur is voor Iedereen! zet
zich in om, met vrijwilligers vanuit de stichting en in Griekenland, een groep te bereiken
die zangtalent wil ontwikkelen maar het zich financieel niet kan veroorloven of er
simpelweg geen mogelijkheden zijn in de buurt. De Piliondorpen kunnen nog wel hulp
gebruiken op dit gebied!


Talenten we gaan verder:
Eind 2022 waren we op de helft van, een cursusjaar lang, wekelijkse zanglessen voor bij
elkaar 100 jongeren uit de verschillende gebieden van de voormalige deelgemeente
Delfshaven. Zij waren voor de Coronacrisis bezig met zangontwikkeling maar na de
lockdowns hebben zij de weg naar deze ontwikkeling en culturele participatie niet meer
teruggevonden. Er is actief ingezet op het bereiken van de jongeren die al bezig waren met
zangontwikkeling. Er wordt een ontwikkeling op maat aangeboden waarbij een eigen
inbreng gestimuleerd wordt. Men bepaalt zelf de tijdstippen, duur en frequentie van de
lessen. Samen met de docent wordt er gekeken welk nummer het best past en/of haalbaar
is. Ook kiest men in welke setting men zingen wil: solo, duet of groepszang. Daarbij is er
gelegenheid om op te treden op professionele podia voor een publiek uit hun omgeving of
in een kleinere setting. Niets hoeft echter! Een aantal optredens hebben inmiddels
plaatsgevonden in een kleine setting in de zanglokalen van de Pupillen en het Wijktrefpunt
waar de familie of vrienden van de leerlingen kunnen kijken naar de voortgang. Een groep
van 37 leerlingen heeft gekozen voor een groter optreden in het WMDC bij Grounds in de
tweede week van december. De zaal was druk bezet zowel boven als beneden met rond de
200 pers aan publiek. Een van de zangdocenten heeft alles begeleid en een bestuurslid van
de stichting Cultuur is voor Iedereen! heeft iets verteld over het doel van de lessen, de
missie van de stichting en iedereen genoemd die een financiële bijdrage geleverd heeft om
alles te kunnen financieren. Voor de zomervakantie 2023 is het volledige project afgerond.


Zanglessen:
Ook waren er in 2022 weer binnen- en buitenschoolse zanglessen. De eerste voor de hele
basisschool, de tweede voor leerlingen die zich verder wilden ontwikkelen in zang. Veel van
deze leerlingen worden ondersteund door het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het
Nationaal Fonds Kinderhulp.


De vrijwilligers in de stichting vormen de basis om de projecten financieel te kunnen
bekostigen. De kennis die zij meebrengen waarborgt de kwaliteit die de stichting beoogt.
Dankzij hun toezegging kunnen we ook het komende jaar weer aan de slag en hebben we
alle vertrouwen in de doorgang en het niveau van de aankomende projecten.
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het Nationaal Fonds Kinderhulp hebben een
belangrijke bijdrage geleverd om een aantal jongeren te laten participeren d.m.v. het
volgen van voornamelijk privélessen voor het realiseren van onze projecten in 2022.
Door de goede samenwerking met de fondsen en de gemeentelijke overheden heeft de
stichting vertrouwen in de financiële realisatie van de op handen zijnde projecten voor het
komende jaar.
Het komende jaar staan er wederom muziek- en zangprojecten voor basisschoolkinderen
binnen- en buiten schooltijd gepland. Daarnaast individuele en groepslessen voor jongeren
van 12 tot 25 en maken we mooie projecten m.b.t. Vlaardingen 750 jaar stadsrechten,
talenten stimuleren en gaan buiten de Nederlandse taalprojecten ook de groepen 8
voorbereiden op het van Frans op de middelbare school

Talenten we gaan verder


Wij zijn nu op de helft van het verzorgen van, een cursusjaar lang, wekelijkse zanglessen voor bij elkaar 100 jongeren uit de verschillende gebieden van de voormalige deelgemeente Delfshaven. Zij waren voor de Coronacrisis bezig met zangontwikkeling maar na de lockdowns hebben zij de weg naar deze ontwikkeling en culturele participatie niet meer teruggevonden. Er is actief ingezet op het bereiken van de jongeren die al bezig waren met zangontwikkeling. Deze jongeren zijn benaderd en gestimuleerd door een aantal mensen en intermediairs van de volgendensamenwerkende partijen:

 • WMO Radar
 • Grounds
 • Fonds Kinderhulp
 • Jeugdfonds Sport en Cultuur
 • Vrijwilligers CIVI
 • Cultuurregisseur Delfshaven
 • Wijkcentrum de Pupillen
 • Wijktrefpunt Oostkousdijk
 •  Cultuur Concreet

Er wordt door de docenten een ontwikkeling op maat aangeboden waarbij een eigen inbreng gestimuleerd wordt.  Men bepaalt zelf  de tijdstippen, duur en frequentie van de lessen. Samen met de docent wordt er gekeken welk nummer het best past en/of haalbaar is. Ook kiest men in welke setting men zingen wil: solo, duet of groepszang.  Daarbij is er gelegenheid om op te treden op professionele podia voor een publiek uit hun omgeving of in een kleinere setting. Niets hoeft echter! Een aantal optredens hebben inmiddels plaatsgevonden in een kleine setting in de zanglokalen van de Pupillen en het Wijktrefpunt waar de familie of vrienden van de leerlingen kunnen kijken naar de voortgang. Een groep van 37 leerlingen heeft gekozen voor een groter optreden in het WMDC bij Grounds  in de tweede week van december. De zaal was druk bezet zowel boven als beneden met rond de 200 pers aan publiek. Een van de zangdocenten heeft alles begeleid en een bestuurslid van de stichting Cultuur is voor Iedereen! heeft iets verteld over het doel van de lessen, de missie van de stichting en iedereen genoemd die een financiële bijdrage geleverd heeft om alles te kunnen financieren.

Voor de zomervakantie is het volledige project afgerond.

GROUNDS

Prins Bernhard Cultuurfonds

https://www.cultuurfonds.nl/?utm_source=Google&utm_medium=mijnbedrijf&utm_campaign=websitelink

Sinds het begin van de oprichting van de Stichting Cultuur is voor Iedereen! steunt het Prins Bernahard Cultuurfonds regelmatig onze projecten. Onlangs hebben we wederom een substantiële toekenning gekregen voor het realiseren van het project “Een wereld van verschil” waarin de jeugd gaat discussiëren, lezen, onderzoeken, zingen en schrijven over onderwerpen die te maken hebben met de verschillen van mensen onderling die echter nooit mogen resulteren in uitsluiting of labelen in ‘meer of minder waard zijn’ van de groep of het individu. In de bovenstaande link vind je meerdere goede werken van het Cultuurfonds die helpt aan ‘het begin van alle moois’!

VLAARDINGEN 750 JAAR STADSRECHTEN

Binnenkort starten we met het ontwikkelen van een programma dat als thema “VLAARDINGEN 750 JAAR” zal hebben.

Vlaardingen bestaat 750 jaar in 2023 en daarin wil de stichting Cultuur is voor Iedereen een educatieve en culturele bijdrage aan leveren!

Binnenkort hopen we het programma op de site te kunnen plaatsen.

Een wereld van verschil

In de hedendaagse maatschappij ondervindt de samenleving steeds meer spanningen die met onderlinge tegenstellingen te maken hebben, mede gebaseerd op vooroordelen. We willen met dit project jongeren leren hun mening te staven door te onderzoeken en na te denken. Door de focus te leggen op “rekening met elkaar  houden zonder drempels op te werpen voor de ander om mee te kunnen doen”  stimuleren we na te denken over  een inclusieve samenleving waarin men allen dezelfde rechten en kansen heeft om zelfstandig mee te doen op alle terreinen van het leven.

Wat is het? Lezen, onderzoeken, praten, schrijven en zingen over verschillende thema’s die te maken hebben met uitsluiting en tot doel hebben elkaar te accepteren. Dit gebeurt in een lessenserie van 9 maanden voor  jongeren (11-13 jaar) uit Rotterdam West en Vlaardingen van de participerende basisscholen en de huiswerkklassen  rondom het thema ‘inclusieve samenleving’.  Aan het einde van de cyclus worden de beste verhalen voorgedragen en nummers gezongen in een aantal optredens op de scholen en in de buurthuizen.  Door zelf over dit onderwerp  te lezen en te gaan schrijven wordt verwacht dat het thema  meer tot leven komt voor de leerlingen.  Deze cyclus wordt gevolgd door in totaal 300  jongeren uit school klassen in Rotterdam-West (60) en Vlaardingen (240)  waarna men bezig gaat met het schrijven van een verhaal, De focus ligt op bewustwording  creëren over het onderwerp.

Doelstelling/Missie Het doel van deze lessenserie is om leerlingendoor middel van didactische tools kennis te laten maken met het gegeven van een inclusieve samenleving en daarover een verhaal te schrijven. Jongeren leren zich een mening te  vormen door competenties te ontwikkelingen met betrekking tot onderzoekvaardigheid. Daarbij verbetert men het gebruik van de Nederlandse taal door te lezen (in combinatie met het raadplegen van hedendaagse gebruikte media), te discussiëren en te schrijven.

Inhoud Alle deelnemers krijgen een syllabus waarin de hele lessencyclus staat en de docenten een handleiding. Door in de lessen en thuis te onderzoeken, te lezen en stukken te  schrijven worden de jongeren zich meer bewust van het onderwerp waarbij er tevens verschillende aspecten ter bevordering van het gebruik van de Nederlandse taal consequent gebruikt worden. De lessen bestaan uit zowel oefeningen als opdrachten. De oefeningen zijn bedoeld om leerlingen eerst te laten brainstormen over een onderwerp en om bepaalde thema’s te gaan onderzoeken om vervolgens iets op papier te kunnen zetten; iets waar door de leerlingen zelf echt is over nagedacht! Dit gebeurt door het lezen van artikelen uit allerlei media (die o.a. aangegeven worden in de lessensyllabus) en discussies onder elkaar. Ook worden eigen ervaringen gedeeld en opgeschreven. De lessenserie bestaat uit 10 lessen van 90 minuten die door de docenten in te delen zijn om in één keer- of meerdere keren te geven in de groep.

Dit project is wederom voor een groot deel mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Talenten, we gaan verder!!

Jongeren die voor de coronacrisis participeerden in zangontwikkeling maar daarna de weg niet meer uit zichzelf hebben teruggevonden komen weer bij elkaar om verder te gaan om hun talenten te ontwikkelen. Ook jongeren die al eerder hebben meegedaan in projecten of op scholen en na een tijdje, om welke reden dan, ook afgehaakt zijn, worden hierbij betrokken. Een aantal ouders  van vroegere leerlingen/kandidaten heeft de stichting CIVI tijdens de corona crisis benaderd om te vragen of hun kinderen weer naar zangles konden komen. We hebben geantwoord dat we een nieuw project gaan ontwikkelen zodra het weer kan en dat is nu!! Begin september starten we op onze verschillende locaties.

De deelnemers worden gestimuleerd zich op een manier te ontwikkelen die bij hun past waarbij voornamelijk gekeken wordt naar de wensen- en competenties van de jongeren. Het doel is de jeugd, die geen zanglessen kan betalen of er uit zichzelf niet zo snel mee in aanraking komt, een doorstart, kennismaking en/of ontwikkeling van zang te geven.

De jongeren krijgen een jaar lang zangtechnieken aangeleerd door professionele zangdocenten. Er wordt gewerkt met de vernieuwende Complete Vocal Technique , een zangtechniek die tot snellere resultaten leidt en de methode Universal Voice. De docent gaat eerst inventariseren op welke manieren de jongeren zich het best kunnen ontwikkelen. Bij de één kan dat solozang zijn en bij de ander samenzang. De één is meer auditief leerbaar, de ander meer cognitief of fysiologisch, Er wordt vooraf dus goed gekeken welk (e) (combinatie van) leertype (s) het best bij de leerling past. Bij de starters worden de basisprincipes van zang  bijgebracht, bij de gevorderden ligt de nadruk meer op podiumpresentatie en zangontwikkeling. De deelnemers krijgen zelf de keuze om te participeren in:- groepslessen, waar de focus ligt op leren van elkaar, -duo lessen of- privé lessen. De laatste twee opties zijn in overleg met de docent op samen afgesproken tijdstippen op de verschillende locaties of een ter  beschikking gestelde zangstudio in de regio. Indien de leerlingen na dit project verder willen gaan met zangontwikkeling en zij ervoor in aanmerking komen, wordt de intermediair van het Jeugdfonds Cultuur ingeschakeld voor het realiseren van de financiering voor vervolglessen. Voor leerlingen die hierbuiten vallen qua leeftijd wordt het Fonds Kinderhulp ingeschakeld.

Er wordt toegewerkt naar 4 optredens tussen 15 en 25 december 2022 en Werelds Delfshaven 2023. Dit gebeurt in Rotterdam-Delfshaven voor een publiek dat niet bewust naar een zang-concert gaat en verrast wordt door zang door hun eigen jeugd gepresenteerd. De zanglessen vinden plaats in de Pupillen, het wijktrefpunt aan de Oostkousdijk, de zangpraktijk van CIVI, en op afspraak op andere gewenste locaties

Samenwerkende partijen

 •  WMO Radar
 •  Grounds
 • WMDC
 • Stichting Kinderhulp
 • Jeugdfonds Sport en Cultuur
 • Vrijwilligers CIVI
 • Cultuurregisseur Delfshaven
 • Wijkcentrum de Pupillen
 • Wijktrefpunt Oostkousdijk
 • div. regionale en nationale fondsen

De Stichting Cultuur is voor Iedereen werkt al jaren goed samen met (de voorlopers van) Cultuur Concreet. Advies, een evaluatie, sparren over ideeën subsidies…. overal waar je maar aan kunt denken op gebied van cultuuruitingen in de wijken van Rotterdam, de cultuurregisseurs van Cultuur Concreet helpen je graag. Onlangs is er een positief advies geweest over een bijdrage voor het project “Talenten we gaan verder”; zangtalenten uit de wijken die de weg terug moeten vinden naar de lessen vanwege de Corona-lockdowns.

Culturele uitwisseling Griekenland

We zijn inmiddels alweer een jaar of drie bezig om iets op te zetten in Griekenland. Het land is al jaren in crisis en culturele participatie is niet vanzelfsprekend. Wij zijn door middel van een aantal workshops in de afgelopen jaren bezig om te inventariseren waar behoefte aan is om met een meer structureel programma te komen waarin buitenlanders en Grieken aan elkaar gekoppeld worden om te leren van elkaars culturele verschillen en te genieten van de verschillen die elk land heeft door actieve participatie met elkaar. Deze zomer en herfst gaan we wederom praten met verschillende groepen en kijken wat er mogelijk is.

Binnenkort meer hierover!

Worden wat je wil

Het project ‘Worden wat je wil” had als doel om competenties te ontwikkelen bij basisschoolleerlingen uit de kring Rotterdam-West tot Vlaardingen-Oost met betrekking  tot het verbeteren van de uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal d.m.v. schrijfvaardigheids- en zangoefeningen  waarbij de ontwikkeling van artistieke competenties gestimuleerd en gebruikt worden met het thema:  Worden wat je wil van de Kinderboekenweek 2021  met daarbij een duik in de geschiedenis van oude  beroepen uit hun stad of in Nederland in relatie met het heden.                   De zanglessen hebben de focus op het stimuleren van presentatievaardigheden voor diegenen die zich op aan andere manier dan schrijven willen uitdrukken over het onderwerp

De lessen vonden plaats van medio september tot de tweede week november 2021 .   

De workshops werden in principe gegeven op  dinsdag-t/m donderdagmiddag  van 15.15-17.30 uur en op woensdag -en donderdagavond tussen 18.00 tot 20.30 uur. Regelmatig kwam het voor dat er op andere tijdstippen les gegeven moest worden door ziekte of quarantaine.

Alles verliep redelijk op schema al hadden sommige groepen iets meer tijd nodig door lesuitval zodat we een uitloop hadden van ruim 2 weken.  De, bij elkaar, 172 deelnemers kregen op verschillende scholen en een wijkcentrum les in groepjes waar afstand gehouden kon worden tot de docenten.

De samenwerking met alle partners is goed verlopen. Iedereen heeft met enthousiasme haar of zijn inzet getoond en dat overgebracht naar de jongeren. De locaties waren goed te gebruiken en beschikbaar volgens afspraak.

We merkten dat inzet leidt tot  vooruitgang en die vooruitgang tot het overbrengen van de interesse voor schrijven, reflecteren en zingen d.m.v. het thema “Worden wat je wil”

Al met al was het een  geslaagd project te noemen ondanks de beperkingen die de coronapandemie met zich meebracht Het was een mooie aanleiding om denken, schrijven , geschiedenis en zang te introduceren en promoten bij jongeren die normaliter niet uit zichzelf participeren in een culturele activiteit.