Terugblik project: “Een warme Kerstgroet”

Wat was de bedoeling

Voor, met name, jongeren uit minder draagkrachtige gezinnen met een sociale achtergrond waar culturele participatie niet vanzelfsprekend wordt gestimuleerd, is een zangproject op maat samengesteld waarin talent wordt ontwikkeld op door de jongeren zelf aangereikte criteria van tijd, duur en samenstelling van de lessen.
Er wordt gewerkt met een aantal samenwerkende partners uit de voormalige deelgemeentes Feijenoord en Delfshaven die de doelgroep kent, na het signaleren van de afnemende culturele participatie van de betreffende jongeren.
Men wordt gestimuleerd door meer keuzevrijheid aan te bieden in de programma’s met de nadruk op persoonlijke aandacht en flexibiliteit

Doelgroepgericht werken

Begin oktober 2023 zijn we gestart met de lessen van het project “Een Warme Kerstgroet”, waarin we zanglessen op maat aanboden met behulp van de samenwerkende partners voor jongeren die in het verleden betrokken waren in zangprojecten maar die een tijdlang niet meer gesignaleerd zijn in de wijken van Delfshaven en Rotterdam-Zuid. Er is gepolst wat de leerlingen wensten en gekeken welke ontwikkeling het meest geschikt was voor de betreffende jongere; daarbij werd voornamelijk aandacht geschonken aan de wensen- en competenties. Dit alles werd geïnventariseerd in een eerste gesprek met de docent waarna er samen gekeken werd welke lesvorm het best bij de betreffende leerling zou passen ( bijv. solo, duo, groep).De insteek was gedifferentieerd werken op niveau met keuzemogelijkheden qua samenstelling en persoonlijke aandacht voor het individu.

De lessen werden gevolgd in de zanglokalen van het wijktrefpunt aan de Oostkousdijk en wijkcentrum de Pupillen op de woensdagen en donderdagen en op maandag en vrijdag kon men zangles krijgen op afspraak in het wijkcentrum Pendrecht 7 op Rotterdam Zuid. Ook was er gelegenheid extra privéles te volgen in de zangstudio van de stichting Cultuur is voor Iedereen! als de leerling extra les nodig had of de beschikbare locatie op het beschikbare tijdstip niet schikte. De jongeren kregen zangtechnieken aangeleerd door professionals die bekeken op welke manieren zij de verschillende competenties van de jongeren konden ontwikkelen. Bij de één was dat solozang zijn en bij de ander samenzang. Bij de starters werd de focus op het aanleren van de basisprincipes van zang bijgebracht, bij de gevorderden lag de nadruk meer op podiumpresentatie en zangontwikkeling.

Er is gewerkt met de combinatie van 2 zangtechnieken namelijk de Complete Vocal Technique en de Universal Voice methode, beide toegankelijk en leidend tot een snel hoorbaar resultaat. De deelnemers kregen zelf de keuze om te participeren in:- groepslessen, waar de focus ligt op leren van elkaar, -duo lessen of- privé lessen. De laatste twee opties waren in overleg met de docent op samen afgesproken tijdstippen op de verschillende locaties of een ter beschikking gestelde zangstudio in de regio.De leerlingen kregen oefeningen en tools mee naar huis waar mee geoefend kon worden en waren in de gelegenheid om tussen de lessen door in contact te treden met de docent voor vragen en praktische hulp.

Er werd toegewerkt naar 4 optredens tussen 15 en 25 december Die vonden plaats in Rotterdam-Delfshaven in het wijktrefpunt, de Pupillen het World Music and Dance Centre en op Rotterdam Zuid in de locatie voor een publiek dat niet bewust naar een zang-concert gaat en verrast werd door zang door hun eigen jeugd gepresenteerd. De promotie hiervoor vond plaats op de betreffende locaties door de mensen die de buurtbewoners het best kennen en door de leerlingen zelf.

Resultaat

Door regelmatig te evalueren en vinger aan de pols te houden over de stand van zaken hebben we een goed overzicht kunnen houden wat de voortgang betreft en bepaalde zaken waar tegenaan gelopen werd snel kunnen oplossen. Dit was ook de insteek: persoonlijk, flexibel en gedifferentieerd lesgeven. De optredens zijn druk bezocht en enthousiast ontvangen. Velen roemden de kwaliteit van zang.

De samenwerking met alle partners en vrijwilligers is goed verlopen. Iedereen heeft met enthousiasme haar of zijn inzet getoond en heeft dat kunnen overbrengen naar de jongeren. De locaties waren goed te gebruiken en beschikbaar volgens afspraak. Dat zingen verbindt merkten we doordat het dusdanig enthousiast ontvangen werd dat er een aantal leerlingen gestimuleerd zijn verder te gaan.

Er zijn 22 aanmeldingen waarvan voor de leerlingen uit minder draagkrachtige gezinnen het Jeugdfonds Sport en Cultuur en nationale hulp Kinderfonds wordt ingeschakeld om de lessen te kunnen bekostigen.